13 – Γενικός Διευθυντής.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το Συμβούλιο διορίζει το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι το ανώτερο εκτελεστικό προσωπικό του Φορέα για την εφαρμογή της πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί στον Γενικό Διευθυντή αρμοδιότητες τις οποίες κρίνει αναγκαίες για αποτελεσματική διεξαγωγή οποιωνδήποτε από τις καθημερινές υποθέσεις και εργασίες του.

(3) Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου η οποία διέπεται από τα προβλεπόμενα στο σχετικό σχέδιο υπηρεσίας και η οποία δύναται να ανανεωθεί.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής:-

(α) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του Φορέα και της αποτελεσματικής προαγωγής του σκοπού και των στόχων του Φορέα μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο·

(γ) συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής του Φορέα, αναπτύσσει και εισηγείται σχέδια δράσης για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του Φορέα·

(δ) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για βελτίωση, υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις πολιτικής και διενεργεί κατάλληλες αναφορές·

(ε) χειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα και διευθύνει το προσωπικό του Φορέα·

(στ) μ μεριμνά την ετοιμασία και την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού του· και

(ζ) μεριμνά για την άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων και την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων ανατίθεται σ’ αυτόν από το Συμβούλιο και από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από τους εσωτερικούς κανονισμούς του Φορέα.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται από τον Οικονομικό Διευθυντή και από κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ήθελε κρίνει το Συμβούλιο αναγκαίο.

(6) Το Συμβούλιο δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει το σχέδιο υπηρεσίας, τα καθήκοντα, ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή, επιπρόσθετα από αυτά που αναφέρονται ρητά στον παρόντα Νόμο.

(7) Οι όροι υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή, περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην πρόταση πρόσληψης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο