22 – Αδικήματα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Οποιοσδήποτε –

(α) κατά την παροχή πληροφοριών για οποιονδήποτε από τους σκοπούς του παρόντα Νόμου εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο δήλωση ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο· και

(β) παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια εξέτασης παραπόνου από τον Φορέα·

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο