15 – Προϋπολογισμός.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας, μετά από πρόταση που υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής, καταρτίζει για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει τα έσοδα και έξοδα του Φορέα για το οικονομικό έτος, το οποίο έπεται του έτους εντός του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Ο προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται από το Συμβούλιο, υποβάλλεται μέσω του Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομικών για αξιολόγηση και στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση μέχρι την 30η Ιουλίου εκάστου έτους και, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφισή του σε νόμο.

(4) Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός του Φορέα και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο προϋπολογισμός για το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, καλύπτει τα έσοδα και έξοδα του Φορέα για το οικονομικό έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο