07 – Κένωση θέσης, παύση, κ.λπ. Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Η θέση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κενούται σε περίπτωση:-

(α) θανάτου του·

(β) παραίτησής του, μετά από έγγραφη γνωστοποίησή του·

(γ) ανάκλησης του διορισμού του από την αρχή ή οργανισμό που το διορίζει, στην περίπτωση των μελών.

Νοείται ότι η έγγραφη γνωστοποίηση παραίτησης δεν υπόκειται σε ανάκληση και έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται να γίνει αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακληθεί ο διορισμός του σε περίπτωση:-

(α) παράβασης οποιασδήποτε των διατάξεων του άρθρου 6 στο εδάφιο 9·

(β) ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) καταδίκης για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(δ) επιβολής ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού αδικήματος·

(ε) κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(στ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του αντιπροσωπευόμενου στο Συμβούλιο οργανισμού ή αρχής.

(3) Η ανάκληση του διορισμού γίνεται από τον αντίστοιχο οργανισμό ή αρχή μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), στη θέση του διορίζεται άλλο πρόσωπο από την αρχή ή οργανισμό από τον οποίο προήλθε το απερχόμενο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο