09 – Αρμοδιότητες Προέδρου.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδρίες αυτές·

(β) κατευθύνει τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των σχεδίων και προγραμμάτων του·

(γ) επιβλέπει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου·

(δ) εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διά του Γενικού Διευθυντή·

(ε) υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες έχει προεδρεύσει, αφού πρώτα επικυρωθούν από το Συμβούλιο·

(στ) εκπροσωπεί το Συμβούλιο ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε οργανισμού και αρχής της Δημοκρατίας, και γενικά σε όλες τις επίσημες σχέσεις, δεσμευτικές συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου·

(ζ) προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου· και

(η) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο