12 – Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρεί την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων οι οποίες του παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, εξαιρουμένων των εξουσιών που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Φορέα:-

(α) στον Γενικό Διευθυντή·

(β) σε επιτροπή ή εξειδικευμένο σώμα που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 11·

(γ) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου∙ ή

(δ) σε μέλος ή μέλη του προσωπικού του Φορέα,

για να ασκεί τις εξουσίες ή τις αρμοδιότητες αυτές εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται σε έγγραφη εξουσιοδότησή του, περιλαμβανομένης της υπογραφής εκ μέρους του Φορέα κάθε σύμβασης την οποία συνάπτει, ή πράξης στην οποία προβαίνει ο Φορέας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει του Συμβούλιο.

Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπεται ανωτέρω, δεν αποκλείει το Συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εν λόγω εξουσία ή αρμοδιότητα.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο