06 – Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) (α) Ο Φορέας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενεργεί μέσω αυτού.

(β) Το Συμβούλιο:

(i) διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Φορέα ˑ

(ii) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε αρχής και οργανισμού ˑ

(iii) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπεται στο Μέρος VII ˑ

(iv) σχεδιάζει και διαμορφώνει τη γενική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Φορέας ˑ

(v) αποφασίζει την εκχώρηση ή μεταβίβαση εξουσιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων σε άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα ˑ

(vi) αποφασίζει για τη σκοπιμότητα ανάληψης έργων, την εκτίμηση ειδικών ζητημάτων και απόψεων ˑ και αποφασίζει τις δράσεις που θα υλοποιήσει και είναι γενικά αρμόδιο για κάθε ενέργεια προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και αρμοδιότητες του Φορέα.

(2) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Συμβούλιο απαρτίζεται συνολικά από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου του.

(β) Τη θέση του Προέδρου κατέχει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται έκαστο από:

(i) το Υπουργείο Οικονομικών·

(ii) το Τμήμα Περιβάλλοντος·

(iii) το Υπουργείο Εσωτερικών·

(iv) την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου·

(v) την Ένωση Δήμων Κύπρου·

(vi) εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συμβουλίων Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου και Πάφου· και

(vii) παρατηρητή/εκπρόσωπο των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου και Πάφου.

(3) Μέχρι την ημερομηνία σύστασης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 ή, εάν είναι μεταγενέστερη, την ημερομηνία μεταβίβασης από τα υφιστάμενα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης των αρμοδιοτήτων τους, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προέρχονταν δυνάμει του εδαφίου 2 από τα υφιστάμενα Συμβούλια Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, αντικαθίσταται από τον παρατηρητή/εκπρόσωπο των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

(4) Ο κάθε οργανισμός ή αρχή που αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθορίζει με βάση τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες το πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί ως μέλος στο Συμβούλιο.

(5) Ο Πρόεδρος και τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους Αντιπρόεδρο.

(6) Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα που έχουν είτε ειδικές γνώσεις είτε αναγνωρισμένη πείρα στα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο, με υψηλό επαγγελματικό και ηθικό επίπεδο.

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται ανά τριετία, με δυνατότητα στα μέλη του για επαναπροσδιορισμό τους για ακόμη μία θητεία μόνο.

(8) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλεται αποζημίωση, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα και τα οποία συνάδουν με την εκάστοτε αποζημίωση που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών και άλλων οργανισμών που συστήνονται δυνάμει νόμου.

(9) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα δε δύναται να αποκομίζουν όφελος από συμβόλαια που συνάπτονται, συναλλαγές που γίνονται ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με τις ανάγκες του Φορέα.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο