18 – Δάνεια.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας μπορεί, για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του δυνάμει του παρόντος Νόμου, να συνάπτει δάνεια υπό τους όρους και προϋποθέσεις που του επιτρέπουν η οικονομική του ευρωστία και δυνατότητα.

(2) Ο Φορέας δύναται να επιβαρύνει ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας του για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου το οποίο συνάπτει.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ασκήσεως Ορισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986, ο Υπουργός Οικονομικών, δύναται να εγγυάται εκ μέρους της Κυβέρνησης οποιοδήποτε δάνειο συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους, τους οποίους ο ίδιος κρίνει κατάλληλους τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διάταξης που αφορά στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο