10 – Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες.

Νοείται, ότι δύναται να ζητηθεί σύγκλιση έκτακτης συνεδρίας, από τον Πρόεδρο ή όταν αυτό ζητηθεί γραπτώς από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος, όταν προεδρεύει συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(3) Απαρτία κατά τη διάρκεια συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου, ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου.

(4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, έχει νικώσα ψήφο.

(5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώσει πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης ή το συντομότερο δυνατό μετά από την έναρξη της, οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατόν να έχει σε σχέση με θέμα που είναι υπό συζήτηση στη συνεδρίαση ή θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εξαίρεση τέτοιου μέλους από την εξέταση συγκριμένου θέματος και η απόφαση καταγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Σε περίπτωση που αποφασιστεί η εξαίρεση τέτοιου μέλους από την εξέταση συγκριμένου θέματος, το ενδιαφερόμενο μέλος δε λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα, δύναται όμως να υπολογιστεί για σκοπούς συγκρότησης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των εργασιών του, τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο.

(8) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται σε όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνει μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις και να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου ούτε λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού της απαρτίας.

(9) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύνανται να καλεί σε συνεδριάσεις του οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η συμβουλή για ειδικό θέμα θεωρείται αναγκαία.

Νοείται ότι, τέτοιο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν την τελική συζήτηση για τη λήψη της απόφασης.

(10) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους, ανεξαρτήτως της προσωρινής κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εγκυρότητα οποιασδήποτε απόφασης ή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρεάζεται σε περίπτωση που είναι κενή η θέση μέλους.

(11) Το Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και ειδικά τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησης των συνεδριάσεών του, την ακολουθούμενη κατά τις συνεδρίες και τον τρόπο τήρησης και επικύρωσης των πρακτικών των συνεδριάσεων, τη διαδικασία και τη λειτουργία του και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο