19 – Τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Ο Φορέας τηρεί λογιστικά βιβλία και ακριβείς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

(2) Το Συμβούλιο μεριμνά για τον καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεών του Φορέα σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, και τις υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Τα βιβλία και οι λογαριασμοί οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τηρούνται από τον Οικονομικό Διευθυντή.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο