05 – Αρμοδιότητες Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Προς επίτευξη του στόχου και των σκοπών του προηγούμενου άρθρου ο Φορέας, ειδικότερα, έχει αρμοδιότητα να:

(α) μελετά τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, τα Συμβούλια Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, σε σχέση με τις πολιτικές της Κεντρικής Κυβέρνησης στα θέματα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, το νομοθετικό πλαίσιο και τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και προτείνει πιθανές λύσεις για επίλυση τουςˑ

(β) παρέχει επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων στην εφαρμογή των δράσεων που απαιτούνται από την νομοθεσία, τα σχέδια δράσης δημοτικών αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτωνˑ

(γ) παρέχει τεχνικές, συμβουλευτικές, εξειδικευμένες και γενικά υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τον στόχο και τους σκοπούς τουˑ

(δ) αναλαμβάνει και προωθεί εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομίαˑ

(ε) δημιουργεί, διαχειρίζεται, λειτουργεί και επικαιροποιεί διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τη πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την διαχείριση αυτών, και γενικά την εφαρμογή της ιεράρχησης αποβλήτωνˑ

(στ) συλλέγει από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα δημιουργίας αποβλήτων, μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων και πιθανής τήρησης σχετικών μητρώων αποβλήτωνˑ

(ζ) διοργανώνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις ενημέρωσης και σεμινάρια που να αφορούν την κυκλική οικονομία, την πρόληψη της δημιουργίας, την ελαχιστοποίηση και τη διαχείριση των αποβλήτων, και γενικά για θέματα που σχετίζονται με τον στόχο και τους σκοπούς τουˑ

(η) ετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτωνˑ

(θ) εκδίδει ενημερωτικά δελτία για τις εξελίξεις αναφορικά με τη κυκλική οικονομία, την παραγωγή μηδενικών αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση, την πρόληψη και τη διαχείριση αποβλήτωνˑ

(ι) διεξάγει έρευνες και μελέτες για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες του, και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τουςˑ

(ια) λειτουργεί ως σημείο πληροφόρησης για θέματα που αφορούν τη διαχείριση στερεών δημοτικών αποβλήτωνˑ

(ιβ) παρακολουθεί τους εθνικούς δείκτες αξιολόγησης που αφορούν τη πρόληψη της δημιουργίας, την ελαχιστοποίηση και τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα τη προώθηση ενός πιο κυκλικού μοντέλου λειτουργίας, αναλύει το μερίδιο ευθύνης προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εισηγείται προς αυτές τρόπους βελτίωσηςˑ και

(ιγ) εξασφαλίζει τις υπηρεσίες οποιουδήποτε προσώπου ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο, αρχή ή συναφή οργανισμό στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

(2) Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, ο Φορέας μπορεί:

(α) να ενάγει και να ενάγεταιˑ

(β) να αποκτά, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντα Νόμου, με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών τουˑ

(γ) να πωλεί, να ανταλλάσσει, να δωρίζει, να εκμισθώνει, να εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο να διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της για την εκπλήρωση των σκοπών τουˑ

(δ) vα συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφαˑ και

(ε) πράττει οτιδήποτε ήθελε κριθεί συναφές, βοηθητικό ή αναγκαίο προς την προώθηση και επίτευξη των σκοπών ή οποιασδήποτε αρμοδιότητας ή επί μέρους σκοπού του Φορέα.

(3) Ο Φορέας δύναται να συμμετέχει σε δίκτυα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο