02 – Ερμηνεία.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Ανεξάρτητη Υπηρεσία» σημαίνει κάθε Ανεξάρτητη δυνάμει του Συντάγματος ή άλλου νόμου Υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της Δημοκρατίας που δεν υπάγεται σε Υπουργείο ή Υφυπουργείο∙

«Αντιπρόεδρος» σημαίνει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6∙

«Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δήμων Νόμο του 2022 και των περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999 εως 2023 αντίστοιχα∙

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Φορέα, και ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δήμος» σημαίνει δήμο που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου του 2022·

«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας» σημαίνει εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που εκπονείται από την Κεντρική Κυβέρνηση και εφαρμόζεται από καιρό σε καιρό·

«Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης» σημαίνει τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης που συστήνονται από καιρό σε καιρό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2023·

«Κεντρική Κυβέρνηση» περιλαμβάνει τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες·

«Κοινοτικό Συμβούλιο» σημαίνει το κοινοτικό συμβούλιο οποιασδήποτε κοινότητας που έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999·

«Οικονομικός Διευθυντής Φορέα» σημαίνει τον Οικονομικό Διευθυντή ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·

«Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» σημαίνει πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων που εκπονείται και εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» σημαίνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που προβλέπονται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους στόχους υιοθετούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό·

«Συμβούλια Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων» σημαίνει τα συμβούλια που συστήνονται και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου του 2005·

«Συλλογικά Συστήματα» σημαίνει αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων που εγκαθιδρύονται και λειτουργούνται σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 στα πλαίσια της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών·

«συνδεδεμένα πρόσωπα» σημαίνει, πρόσωπα που σχετίζονται με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου-

(α) συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή σύζυγο·

(β) ελεγχόμενο από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) πρόσωπα επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τις εκατόν (20%) του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου·

«Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων» σημαίνει σχέδιο διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων που καταρτίζεται και εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011·

«Τμήμα» σημαίνει Τμήμα ή Υπηρεσία που υπάγεται σε Υπουργείο ή Υφυπουργείο·

«Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Υπουργεία» σημαίνει τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«Υφυπουργεία» σημαίνει τα Υφυπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας που ιδρύονται δυνάμει οποιουδήποτε νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Φορέας» σημαίνει τον Ενιαίο Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

(2) Για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε «απόβλητο», «διάθεση», «διαχείριση αποβλήτων», «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού», «επεξεργασία», «ιεράρχηση αποβλήτων», «παραγωγός αποβλήτων», «παραγωγός προϊόντος», «πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού», «πρόληψη», «συλλογή» και «χωριστή συλλογή», έχει την έννοια που αποδίδεται στον ή ερμηνεύονται σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο