17 – Έξοδα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει τα κεφάλαια που είναι στη διάθεση του-

(α) Για όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο ή σε σχέση με τέτοιες αρμοδιότητες·

(β) για τις δαπάνες διοίκησης του Φορέα·

(γ) για τόκους πληρωτέους για χρηματικά δάνεια που έχουν συναφθεί με βάση τον παρόντα Νόμο·

(δ) για τις πληρωμές μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα καθήκοντα τους με βάση τον παρόντα Νόμο·

(ε) για τις πληρωμές μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων στους υπαλλήλους του Διοικητικού Συμβουλίου· και

(στ) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να διαθέτει τα κεφάλαια του με βάση τον παρόντα ή άλλο Νόμο.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο