03 – Σύσταση Φορέα.

Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

(1) Με τον παρόντα Νόμο συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τον τίτλο “Ενιαίος Φορέας Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων”.

(2) O Φορέας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV του παρόντα Νόμου.

(3) Η έδρα του Φορέα βρίσκεται στη Λευκωσία δύναται όμως να συνιστά γραφεία και σε άλλες επαρχίες.

(4) Ο Φορέας είναι ανεξάρτητος και δεν υπάγεται στην Κεντρική Κυβέρνηση.

(5) Ο Φορέας έχει εξουσία απόκτησης, κατοχής και διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, ικανότητα να συμβάλλεται, καθώς και ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο ως ενάγων ή εναγόμενος με τη δική του επωνυμία.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο