25 – Εποπτεία και επιβολή

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1. Η Δημοκρατία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις βάσει του παρόν κανονισμού, των οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες δυνάμει του Μέρους ΙΙ παράγραφος 11, διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή έχει τις εξουσίες και τα μέσα για να:

74.-(1)-Διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις των υποδομών ζωτικής σημασίας και των εγκαταστάσεων που η     κρίσιμη οντότητα χρησιμοποιεί για την παροχή των βασικών υπηρεσιών της και μη επιτόπια εποπτεία των     μέτρων που λαμβάνουν οι κρίσιμες οντότητες σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ παράγραφος 36-39.

  1. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή έχει τις εξουσίες και τα μέσα για να απαιτεί όταν είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόν Κανονισμό, οι οντότητες βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 που η Δημοκρατία έχει επίσης προσδιορίσει ως κρίσιμες οντότητες βάσει του παρόν Κανονισμού,- να παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζουν οι εν λόγω αρχές:

76.-(1) τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέτρα που οι εν λόγω οντότητες έλαβαν για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας τους πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ παράγραφος 30-33

(2) στοιχεία που να αποδεικνύουν την πραγματική εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ελέγχου που έχει διενεργηθεί από ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο ελεγκτή, επιλεγμένο από την εν λόγω οντότητα, με δαπάνες αυτής.

Όταν η αρμόδια αρχή ζητά τις εν λόγω πληροφορίες, δηλώνει τον σκοπό για τον οποίο τις ζητά και προσδιορίζει τις πληροφορίες που ζητούνται.

  1. Χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 80, η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά τα μέτρα εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 73 του παρόν Κανονισμού ή την αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 74 του παρόν Κανονισμού, να δίνουν στις οικείες κρίσιμες οντότητες εντολή για τη λήψη των αναγκαίων και αναλογικών μέτρων για την αποκατάσταση κάθε εντοπισθείσας παράβασης του παρόν Κανονισμού εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, και για την υποβολή πληροφοριών στις εν λόγω αρχές σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν. Οι εν λόγω εντολές λαμβάνουν υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα της παράβασης.
  1. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι, όταν η αρμόδια αρχή βάσει του παρόντος Κανονισμού αξιολογεί τη συμμόρφωση κρίσιμης οντότητας δυνάμει των παραγράφων 73-78, η εν λόγω κρίσιμη οντότητα ενημερώνει την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555. Για τον σκοπό αυτό, η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή βάσει του παρόντα κανονισμού μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 να ασκήσει εποπτικές και εκτελεστικές εξουσίες σε σχέση με την οντότητα βάσει του εν λόγω κανονισμού που έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα βάση του παρόντος Κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή βάσει του παρόντος Κανονισμού συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με την αρμόδια αρχή βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο