10 – Σημαντική Διαταραχή

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

21. Για να καθοριστεί πόσο σημαντική είναι μια διαταραχή όπως ορίζεται στην παράγραφο 16 λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

α) ο αριθμός των χρηστών που εξαρτώνται από τη βασική υπηρεσία που παρέχεται από την εν λόγω οντότητα

β) ο βαθμός στον οποίο άλλοι τομείς και υποτομείς όπως ορίζονται στο παράρτημα εξαρτώνται από την εν λόγω βασική υπηρεσία

γ) ο αντίκτυπος που θα μπορούσαν να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον, στη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία και στην υγεία του πληθυσμού

δ) το μερίδιο αγοράς της οντότητας στην αγορά παροχής της συγκεκριμένης βασικής υπηρεσίας ή των οικείων βασικών υπηρεσιών

ε) η γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων, λαμβανομένης υπόψη της τρωτότητας που συνδέεται με τον βαθμό απομόνωσης ορισμένων τύπων γεωγραφικών περιοχών, όπως είναι οι νησιωτικές, οι απομακρυσμένες ή οι ορεινές περιοχές

στ) τη σημασία της οντότητας για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου της βασικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την παροχή της εν λόγω βασικής υπηρεσίας.

22. Η αρμόδια αρχή μετά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παραγράφου 15 υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες χωρίς άσκοπη καθυστέρηση:

α) κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας όταν υπάρχουν πρόσθετες βασικές υπηρεσίες σε σύγκριση με τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 11 α)

β) τον αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί για κάθε τομέα και υποτομέα που καθορίζεται στο παράρτημα και για κάθε βασική υπηρεσία

γ) τυχόν κατώτατα όρια που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια της παραγράφου 21. Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται μπορούν να παρουσιάζονται ως έχουν ή σε συγκεντρωτική μορφή

 

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο