08 – Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

11. α) Η αρμόδια αρχή θα χρησιμοποιεί τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών που ετοίμασε Κινδύνων η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με σκοπό τη  διενέργεια εκτίμησης κινδύνων μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τετραετία. Η εκτίμηση κινδύνων θα χρησιμοποιείται απο την αρμόδια αρχή με σκοπό τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων και για συνδρομή προς τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με τα μέτρα ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων (παρ.36).

β) Οι εκτιμήσεις κινδύνων από την αρμόδια αρχή λαμβάνουν υπόψη τους συναφείς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι κίνδυνοι διατομεακού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, τα ατυχήματα, οι φυσικές καταστροφές, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία και οι υβριδικές απειλές ή άλλες ανταγωνιστικές απειλές συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

12. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τη γενική εκτίμηση κινδύνων που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ.1313/2013/ΕΕ

β) άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών ειδικών τομεακών νομικών πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών (ΕΕ) 2017/1938 και (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών 2007/60/ΕΚ και 2012/18 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

γ) τους σχετικούς κινδύνους που απορρέουν από το βαθμό στο οποίο οι τομείς που ορίζονται στο παράρτημα εξαρτώνται μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο εξαρτώνται από οντότητες που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, καθώς και τον αντίκτυπο που μια σημαντική διαταραχή σε ένα τομέα ενδέχεται να έχει σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών κινδύνων για τους πολίτες και την εσωτερική αγορά. Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

δ) τις τυχόν πληροφορίες για περιστατικά που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 38

13. Η συντονιστική αρχή διαθέτει τα στοιχεία των εκτιμήσεων κινδύνων μέσω του ενιαίου σημείου επαφής του, στις κρίσιμες οντότητες που έχουν προσδιοριστεί. Οι σχετικές πληροφορίες βοηθούν τις κρίσιμες οντότητες στην διενέργεια της δικής τους εκτίμησης κινδύνων και στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.

14. Η συντονιστική αρχή εντός τριών μηνών από τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη των κινδύνων που προσδιορίστηκαν από την εκτίμηση κινδύνου και τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, ανά τομέα και υποτομέα που ορίζονται στο παράρτημα. Η αρμόδια αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει το προαιρετικό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο