17 – Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

36. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά τεχνικά μέτρα, μέτρα ασφάλειας και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων της κρίσιμης οντότητας συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για:

(1) την πρόληψη της επέλευσης περιστατικών με έμφαση στα μέτρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

(2) τη διασφάλιση επαρκούς φυσικής προστασίας των εγκαταστάσεών τους και των υποδομών ζωτικής σημασίας, εξετάζοντας δεόντως, για παράδειγμα, τις περιφράξεις, τα εμπόδια, τα εργαλεία και τις διαδικασίες επιτήρησης περιμέτρου, τον εξοπλισμό ανίχνευσης και τους ελέγχους πρόσβασης.

(3) την ανταπόκριση στις συνέπειες των περιστατικών, την αντίσταση σε αυτές και τον μετριασμό τους, με δέουσα εξέταση της εφαρμογής διαδικασιών και πρωτοκόλλων διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων καθώς και διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης.

(4) την ανάκαμψη από περιστατικά, με δέουσα εξέταση μέτρων επιχειρησιακής συνέχειας και του προσδιορισμού εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχή της βασικής υπηρεσίας.

(5) τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, με δέουσα εξέταση μέτρων όπως ο ορισμός κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, η θέσπιση δικαιωμάτων πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, υποδομές ζωτικής σημασίας και ευαίσθητες πληροφορίες, η θέσπιση διαδικασιών ελέγχου ιστορικού σύμφωνα με την παράγραφο 38 και ο καθορισμός των κατηγοριών των προσώπων που απαιτούνται για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων ιστορικού και ο καθορισμός των κατάλληλων απαιτήσεων όσον αφορά την κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα.

(6) την ευαισθητοποίηση του οικείου προσωπικού για τα μέτρα των πιο πάνω στοιχείων με δέουσα εξέταση εκπαιδευτικών μαθημάτων ενημερωτικού υλικού και ασκήσεων. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες λαμβάνουν υπόψη το προσωπικό των εξωτερικών παροχών υπηρεσιών κατά τον καθορισμό των κατηγοριών του προσωπικού που ασκεί κρίσιμες λειτουργίες.

37. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες διαθέτουν και εφαρμόζουν σχέδιο ανθεκτικότητας ή ισοδύναμο έγγραφο ή έγγραφα όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της παραγράφου 36. Για τις κρίσιμες οντότητες οι οποίες έχουν ήδη καταρτίσει σχέδιο ανθεκτικότητας ή λάβει μέτρα με βάση άλλες νομικές πράξεις που εμφανίζουν συνάφεια  με τα μέτρα της παραγράφου 36, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να το επιβεβαιώσει ότι συμμορφώνεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο. Κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της , η Πολιτική Άμυνα μπορεί να δηλώσει ότι υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας που έχει λάβει μια κρίσιμη οντότητα τα οποία περιλαμβάνουν με κατάλληλο και αναλογικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα, μέτρα ασφάλειας και οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 36, συμμορφώνονται εν μέρει ή εν όλο με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Κανονισμό.

38. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι κάθε κρίσιμη οντότητα ορίζει ένα αξιωματικό σύνδεσμο ως σημείο επαφής ή ισοδύναμο υπάλληλο ως σημείο επαφής.

39. Η Δημοκρατία μπορεί να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής η οποία μπορεί να παρέχει συμβουλές στην οικεία κρίσιμη οντότητα αναφορικά με τις υποχρεώσεις της βάσει του Μέρους ΙΙΙ. Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές για την παροχή συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του Μέρους ΙΙΙ. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματα στην Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και την οικεία κρίσιμη οντότητα. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο  54 – 61 εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω διευκρίνηση των τεχνικών μέτρων, των μέτρων ασφάλειας και των οργανωτικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με την παράγραφο 36.  Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται και συμμορφώνεται όπου ενδείκνυται με τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές και με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή για τον καθορισμό των απαραίτητων τεχνικών και μεθοδολογικών προδιαγραφών της παραγράφου 36.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο