21 – Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όταν:

α) έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα σύμφωνα με την παράγραφο 15.

β) παρέχει τις ίδιες ή παρεμφερείς βασικές υπηρεσίες προς ή εντός έξι ή περισσότερων κρατών

γ) έχει ειδοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 50.

  1. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι μια κρίσιμη οντότητα, μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 17, ενημερώνει την Πολιτική Άμυνα όταν παρέχει βασικές υπηρεσίες προς ή εντός έξι ή περισσότερων κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή, η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η κρίσιμη οντότητα ενημερώνει την Πολιτική Άμυνα για τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει σε ή εντός των εν λόγω κρατών μελών και για τα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχει τέτοιες βασικές υπηρεσίες. Η Δημοκρατία κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων και τα στοιχεία που παρέχουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
  1. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που προσδιόρισε μια κρίσιμη οντότητα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 48, την αρμόδια αρχή άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών και την συγκεκριμένη κρίσιμη οντότητα. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαβουλεύσεων, η Δημοκρατία ενημερώνει την Επιτροπή εάν κρίνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται εντός της Δημοκρατίας από την κρίσιμη οντότητα είναι βασικές υπηρεσίες.
  1. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει, με βάση τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 49, ότι η οικεία κρίσιμη οντότητα παρέχει βασικές υπηρεσίες προς ή εντός έξι ή περισσότερων κρατών μελών, η Επιτροπή κοινοποιεί στην εν λόγω κρίσιμη οντότητα, μέσω της αρμόδιας αρχής της, ότι θεωρείται κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πληροφορεί την εν λόγω κρίσιμη οντότητα για τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος Μέρους και για την ημερομηνία από την οποία ισχύουν για αυτήν οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μόλις η Επιτροπή ενημερώσει την αρμόδια αρχή για την απόφασή της να θεωρήσει μια κρίσιμη οντότητα ως κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η αρμόδια αρχή προωθεί την εν λόγω κοινοποίηση στην εν λόγω κρίσιμη οντότητα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

52. Ο παρόν κανονισμός εφαρμόζεται στην εκάστοτε κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού              ενδιαφέροντος από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 51

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο