13 – Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

26. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή του και το ενιαίο σημείο επαφής του διαθέτουν τις εξουσίες και επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται

27. Η αρμόδια αρχή όταν υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, διαβουλεύεται και συνεργάζεται με τις λοιπές σχετικές εθνικές αρχές μεταξύ των οποίων αρχές για την πολιτική προστασία, την επιβολή του νόμου (Αστυνομία, Εισαγγελία) και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις κρίσιμες οντότητες και συναφή ενδιαφερόμενα μέρη.

28. Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 όσον αφορά τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, τις απειλές και τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο και τους κινδύνους, τις απειλές και τα περιστατικά εκτός κυβερνοχώρου που επηρεάζουν κρίσιμες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μέτρων που έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555.

29. Η Δημοκρατία εντός τριών μηνών από τη σύσταση της αρμόδιας αρχής και τον ορισμό του ενιαίου σημείου επαφής, κοινοποιεί στην Επιτροπή την ταυτότητά τους και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους βάσει της παρούσας οδηγίας, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και κάθε πιθανή μεταβολή τους. Αν η Δημοκρατία ορίσει άλλη αρμόδια αρχή για τις κρίσιμες οντότητες στους τομείς που ορίζονται στα σημεία 3,4 και 8 του πίνακα παραρτήματος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Δημοκρατία δημοσιοποιεί την ταυτότητα της αρμόδιας αρχής και του ενιαίου σημείου επαφής

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο