19 – Κοινοποίηση Περιστατικών

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά την παροχή βασικών υπηρεσιών. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι, εκτός και αν δεν υπάρχει η σχετική επιχειρησιακή δυνατότητα, οι κρίσιμες οντότητες υποβάλλουν αρχική κοινοποίηση το αργότερο 24 ώρες αφότου λάβουν γνώση περιστατικού, και ακολουθείται, κατά περίπτωση, από λεπτομερή έκθεση το αργότερο έναν μήνα μετά. Προκειμένου να καθοριστεί πόσο σημαντική είναι μια διαταραχή, λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

α) ο αριθμός και η αναλογία των χρηστών που επηρεάζονται από τη διαταραχή

β) η διάρκεια της διαταραχής

γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από τη διαταραχή αφού ληφθεί υπόψη αν η εν λόγω περιοχή είναι γεωγραφικά απομονωμένη.

Όταν ένα περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνέχεια της παροχής βασικών υπηρεσιών σε έξι ή περισσότερα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας κοινοποιεί στην Επιτροπή το εν λόγω περιστατικό.

  1. Οι κοινοποιήσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 42 πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την αιτία και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό ενδεχόμενου διασυνοριακού αντικτύπου του περιστατικού. Οι κοινοποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυξημένη ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.
  1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την κρίσιμη οντότητα σε κοινοποίηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 42, η Πολιτική Άμυνα ως ενιαίο σημείο επαφής, ενημερώνει το ενιαίο σημείο επαφής των άλλων επηρεαζόμενων κρατών μελών, αν το περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κρίσιμες οντότητες και στη συνέχεια της παροχής βασικών υπηρεσιών προς ή εντός ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών.

Τα ενιαία σημεία επαφής που αποστέλλουν και λαμβάνουν πληροφορίες δυνάμει του πρώτου εδαφίου, χειρίζονται , σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο , τις πληροφορίες αυτές με τρόπο που σέβεται την εμπιστευτικότητα τους και προστατεύει τα συμφέροντα ασφάλειας και τα εμπορικά συμφέροντα της εκάστοτε κρίσιμης οντότητας

  1. Η Δημοκρατία ή και το κράτος μέλος που επηρεάζεται από το περιστατικό ενημερώνουν το κοινό όταν κρίνουν ότι αυτό θα είναι προς το δημόσιο συμφέρον.
  1. Το συντομότερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 42, η οικεία αρμόδια αρχή παρέχει στην οικεία κρίσιμη οντότητα σχετικές πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού αυτού από την εν λόγω κρίσιμη οντότητα.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο