23 – Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1.  Η Δημοκρατία συμμετέχει στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων που συστήνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων υποστηρίζει την Επιτροπή και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήματα σχετικά με τον παρόν Κανονισμό.
  1. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής που διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας, κατά περίπτωση. Όταν είναι σκόπιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί σχετικούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εργασίες της. Εάν ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραστούν στις συνεδριάσεις της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.
  1. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής προεδρεύει της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.
  1. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(1) Υποστηρίζει την Επιτροπή κατά την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας τους να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία (ΕΕ) 2022/2557

(2) Αναλύει τις στρατηγικές προκειμένου να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις στρατηγικές

(3) Διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 15 Μέρος ΙΙ , μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διασυνοριακές και διατομεακές εξαρτήσεις και όσον αφορά κινδύνους και περιστατικά

(4) κατά περίπτωση, συμβάλλει όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 σε έγγραφα σχετικά με την ανθεκτικότητα σε επίπεδο Ένωσης

(5) συμβάλλει στην κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στην παράγραφο 23 και στην παράγραφο 40 και κατόπιν αιτήματος οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557

(6) αναλύει τις συνοπτικές εκθέσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ παράγραφος 25 με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ παράγραφος 43

(7) ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κοινοποίηση περιστατικών σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ παράγραφος 41-45

(8) συζητάει τις συνοπτικές εκθέσεις των συμβουλευτικών αποστολών και τα διδάγματα που αντλήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος IV παράγραφος 61

(9) ανταλλάσσει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία (ΕΕ) 2022/2557

(10) κατά περίπτωση, ανταλλάσσει πληροφορίες για ζητήματα ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων με τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

  1. Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2025 και στη συνέχεια ανά διετία, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών, σύμφωνο με τις απαιτήσεις και τους στόχους της το οποίο θα πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις και τους στόχους της παρούσας οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557
  1. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει σε τακτική βάση τουλάχιστον μία φορά ετησίως με την ομάδα συνεργασίας που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 για την προώθηση και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.
  1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων τηρώντας το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011
  1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνοπτική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ παράγραφος 10 και παράγραφος 14 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027 και στην συνέχεια όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο