09 – Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

15. Μέχρι 17 Ιουλίου 2026 η συντονιστική αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει τις κρίσιμες οντότητες για  τους τομείς και υποτομείς που αναφέρονται στο παράρτημα των παρόντων κανονισμών

16. Η συντονιστική αρχή προσδιορίζει τις κρίσιμες οντότητες αφού λάβει υπόψη  τα   αποτελέσματα της δικής του εκτίμησης κινδύνων και εφαρμόζει όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η οντότητα παρέχει μία ή περισσότερες βασικές υπηρεσίες

β) η οντότητα δραστηριοποιείται και η υποδομή ζωτικής σημασίας που διαθέτει βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας

γ) τυχόν περιστατικό στην οντότητα που θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή κατά την έννοια της παραγράφου 18 στην παροχή από την οντότητα μίας ή περισσότερων βασικών υπηρεσιών ή στην παροχή άλλων βασικών υπηρεσιών στους τομείς που ορίζονται στο παράρτημα οι οποίες εξαρτώνται από την εν λόγω ή τις εν λόγω βασικές υπηρεσίες

17. Η συντονιστική αρχή καταρτίζει κατάλογο των κρίσιμων οντοτήτων που έχει   προσδιορίσει δυνάμει της παραγράφου 16 και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κρίσιμες οντότητες ειδοποιούνται ότι έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες εντός ενός μηνός από τον εν λόγω προσδιορισμό. Η συντονιστική αρχή ενημερώνει τις κρίσιμες οντότητες για τις υποχρεώσεις τους βάσει του Μέρους ΙΙΙ και IV και για την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω υποχρεώσεις αρχίζουν να εφαρμόζονται σε αυτές με την επιφύλαξη της παραγράφου 20. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις κρίσιμες οντότητες στους τομείς που καθορίζονται στα σημεία 3, 4 και 8 του πίνακα του παραρτήματος ότι δεν υπέχουν υποχρεώσεις βάσει του Μέρους ΙΙΙ και IV, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα εθνικά μέτρα.

Για τις οικείες κρίσιμες οντότητες, το Μέρος ΙΙΙ αρχίζει να εφαρμόζεται δέκα μήνες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης της κρίσιμης οντότητας η οποία είχε προσδιοριστεί εντός ενός μήνα προηγουμένως.

18. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή βάσει της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί         στις Αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία (Ε.Ε.) 2022/2555 την ταυτότητα των κρίσιμων            οντοτήτων που έχει προσδιορίσει βάσει του παρόντος άρθρου εντός ενός μηνός από τον εν λόγω προσδιορισμό. Με την κοινοποίηση αυτή διευκρινίζεται ότι οι οικείες οντότητες όπως καθορίζονται στα σημεία 3,4 και 8 του πίνακα Παραρτήματος της παρούσας οδηγίας αποτελούν οντότητες που δεν υπέχουν υποχρεώσεις βάσει του Μέρους III και  IV.

19. Η αρμόδια αρχή όποτε είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανά τετραετία επανεξετάζει και αναλόγως επικαιροποιεί  τον κατάλογο των προσδιορισμένων κρίσιμων οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 17. Όταν κατά την επικαιροποίηση προκύπτουν νέες πρόσθετες κρίσιμες  οντότητες τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 17 και 18 Αν κατά την επικαιροποίηση διαπιστωθεί ότι κάποιες οντότητες δεν μπορούν να προσδιορίζονται πλέον ως κρίσιμες τότε ειδοποιούνται  εγκαίρως και παύουν να υπέχουν πλέον τις υποχρεώσεις του Μέρους III από την ημέρα  παραλαβής της εν λόγω ειδοποίησης.

20. Η Δημοκρατία μπορεί να λάβει υπόψη συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές απο την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό κρίσιμων οντοτήτων.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο