12 – Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

24. Η Δημοκρατία ορίζει την Πολιτική Άμυνα ως υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή των παρόντων κανονισμών και όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή κανόνων που καθορίζονται σε αυτούς. Όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες στους τομείς που καθορίζονται στα σημεία 3 και 4 του πίνακα του παραρτήματος των παρόντων Κανονισμών, η αρμόδια αρχή είναι , καταρχήν η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554. Όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες του τομέα που καθορίζεται στο σημείο 8 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντα  κανονισμού, η αρμόδια αρχή είναι , καταρχήν, η αρμόδια αρχή βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ορίσει διαφορετική αρμόδια αρχή για τους τομείς που καθορίζονται στα σημεία 3, 4 και 8  του καταλόγου του παραρτήματος των παρόντων Κανονισμών σύμφωνα με τα υφιστάμενα εθνικά πλαίσια.

Εάν η Δημοκρατία αποφασίσει να ορίσει ή να θεσπίσει περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές , θα πρέπει να καθορίσει σαφώς τα καθήκοντα της κάθε μίας από τις οικείες αρχές και να διασφαλίσει ότι αυτές συνεργάζονται αποτελεσματικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντα κανονισμού μεταξύ άλλων όσον αφορά τον ορισμό και τις δραστηριότητες του ενιαίου σημείου επαφής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 23.

25. Η Πολιτική Άμυνα ορίζεται ως το ενιαίο σημείο επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τον σκοπό της διασφάλισης της διασυνοριακής συνεργασίας με τα ενιαία σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων του Μέρος V παράγραφο 61 -68. Η Δημοκρατία ορίζει την Πολιτική Άμυνα ως το ενιαίο σημείο επαφής καθώς και ενιαίο σημείο επαφής που λειτουργεί επίσης ως σύνδεσμος με την Επιτροπή και εξασφαλίζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Μέχρι τις 17 Ιουλίου 2028 και ανά δύο έτη στη συνέχεια τα ενιαία σημεία επαφής υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων που αναφέρονται στο Μέρος V παράγραφος 51-58 σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού κοινοποιήσεων, της φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το Μέρος III παράγραφος 40.

Η Επιτροπή σε συνεργασία με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καταρτίζει κοινό υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν, σε εθελοντική βάση το εν λόγω κοινό υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων για τον σκοπό της υποβολής των συνοπτικών εκθέσεων που αναφέρονται στο σημείο αυτό.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο