18 – Έλεγχοι Ιστορικού

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μια κρίσιμη οντότητα δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και λαμβανομένης υπόψη της εκτίμησης κινδύνων από τα κράτη μέλη, να υποβάλει αίτημα για ελέγχους ιστορικού προσώπων που

α) κατέχουν ευαίσθητους ρόλους εντός της κρίσιμης οντότητας ή προς όφελος αυτής, ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα της κρίσιμης οντότητας.

β) είναι εξουσιοδοτημένα να έχουν άμεση ή εξ αποστάσεως πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα πληροφορίων ή ελέγχου αυτής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ασφάλεια της κρίσιμης οντότητας.

γ) είναι υπό εξέταση για πρόσληψη σε θέσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια που καθορίζονται στο σημείο α) ή β).

Τέτοια αιτήματα αξιολογούνται ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και διαδικασίες και το σχετικό και εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι έλεγχοι ιστορικού είναι αναλογικοί και περιορίζονται αυστηρά στα όρια του αναγκαίου. Διενεργούνται με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση δυνητικού κινδύνου για την ασφάλεια της οικείας κρίσιμης οντότητας.

  1. Ο έλεγχος ιστορικού που αναφέρεται στην παράγραφο 40, τουλάχιστον:

α) επιβεβαιώνει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο του ελέγχου ιστορικού

β) ελέγχει το ποινικό μητρώο του εν λόγω προσώπου όσον αφορά εγκλήματα που θα μπορούσαν να είναι συναφή με συγκεκριμένη θέση.

Κατά τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και, κατά περίπτωση και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/816 με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών από ποινικά μητρώα που τηρούνται από άλλα κράτη μέλη. Οι κεντρικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ και στο άρθρο 3 σημείο 5) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 απαντούν σε αιτήματα τέτοιων πληροφοριών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο