07 – Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

8. Κατόπιν ανοικτής διαβούλευσης, στο μέτρο του δυνατού, με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους η αρμόδια αρχή εγκρίνει έως τις 17 Ιανουαρίου 2026, στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων («στρατηγική»). Η στρατηγική καθορίζει στρατηγικούς στόχους και μέτρα πολιτικής, αξιοποιώντας σχετικές υφιστάμενες εθνικές και τομεακές στρατηγικές, σχέδια ή παρόμοια έγγραφα, με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον στους τομείς που ορίζονται στο παράρτημα.

9. Κάθε στρατηγική θα περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες με σκοπό την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των διασυνοριακών και διατομεακών εξαρτήσεων και αλληλεξαρτήσεων·

β) πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων αρχών, κρίσιμων οντοτήτων και άλλων μερών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στρατηγικής·

γ) περιγραφή των μέτρων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της εκτίμησης κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 11.

δ) περιγραφή της διαδικασίας με την οποία προσδιορίζονται οι κρίσιμες οντότητες·

ε) περιγραφή της διαδικασίας στήριξης των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, αφενός, και του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, αφετέρου·

στ) κατάλογο των κύριων αρχών και των σχετικών ενδιαφερομένων, εκτός των κρίσιμων οντοτήτων, που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στρατηγικής·

ζ) πλαίσιο πολιτικής για συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία («αρμόδιες αρχές») και των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 για τον σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με κινδύνους κυβερνοασφάλειας, απειλές και περιστατικά στον κυβερνοχώρο, και κινδύνους, εκτός κυβερνοχώρου, απειλές και περιστατικά και για τον σκοπό της άσκησης εποπτικών καθηκόντων·

η) περιγραφή των ήδη θεσπισμένων μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής των υποχρεώσεων σύμφωνα με το Μέρος III της παρούσας οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557, από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 31), τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει προσδιορίσει ως κρίσιμες οντότητες.

Κατόπιν διαβούλευσης η οποία είναι, στο μέτρο του πρακτικά δυνατού, ανοικτή στους σχετικούς ενδιαφερομένους, η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί τη στρατηγική της τουλάχιστον ανά τετραετία.

10. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή την στρατηγική της και τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις της εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο