06 – Σκοπός

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

5. Ο παρόν κανονισμός:

α) θεσπίζει υποχρεώσεις στη Δημοκρατία για λήψη ειδικών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, ιδίως υποχρεώσεις για τον προσδιορισμό κρίσιμων οντοτήτων και τη στήριξη κρίσιμων οντοτήτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται·

β) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρίσιμων οντοτήτων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και της ικανότητάς τους να παρέχουν τις αναφερόμενες στο στοιχείο α) υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά·

γ) θεσπίζει κανόνες:

i) σχετικά με την εποπτεία των κρίσιμων οντοτήτων·

ii) σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας·

iii) για τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σχετικά με συμβουλευτικές αποστολές για την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν θεσπίσει οι εν λόγω οντότητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ·

δ) θεσπίζει κοινές διαδικασίες συνεργασίας και υποβολής εκθέσεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

ε) θεσπίζει μέτρα με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή βασικών υπηρεσιών εντός της Ένωσης και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

6. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 2022/2555, με την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας. Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της υλικής ασφάλειας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των κρίσιμων οντοτήτων, η Δημοκρατία μεριμνά ώστε η παρούσα οδηγία και η οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 να εφαρμόζονται με συντονισμένο τρόπο.

7. Όταν διατάξεις ειδικών τομεακών νομικών πράξεων της Ένωσης επιβάλλουν στις κρίσιμες οντότητες την υποχρέωση λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, και εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία ως τουλάχιστον ισοδύναμες με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Μέρους VI περί εποπτείας και επιβολής, δεν εφαρμόζονται.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευθύνη της Δημοκρατίας να διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια και άμυνα και την εξουσία της να διαφυλάσσει άλλες βασικές λειτουργίες του κράτους, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Η Δημοκρατία μπορεί να αποφασίζει ότι η παράγραφος 30 και τα Μέρη ΙΙΙ έως VI, εν όλων ή εν μέρει, δεν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κρίσιμες οντότητες οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας, ή της επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, ή οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στους φορείς δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος κανονισμού.

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν συνεπάγονται την παροχή πληροφοριών, η γνωστοποίηση των οποίων θα ήταν αντίθετη προς τα βασικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας, δημόσιας ασφάλειας ή άμυνας της Δημοκρατίας.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 28) και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 29).

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο