03 – Ερμηνεία

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει  διαφορετική έννοια-

«ανθεκτικότητα»: η ικανότητα κρίσιμης οντότητας να προλαμβάνει,  να προστατεύει, να αντιδρά, να αντιστέκεται, να μετριάζει, να απορροφά, να προσαρμόζεται και να ανακάμπτει από περιστατικό.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Πολιτική Άμυνα

«βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών, οικονομικών δραστηριοτήτων, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας ή του περιβάλλοντος

«εκτίμηση κινδύνων»: η συνολική διαδικασία για τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης ενός κινδύνου μέσω εντοπισμού και ανάλυσης πιθανών σχετικών απειλών, τρωτών σημείων και κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιστατικό και μέσω αξιολόγησης της δυνητικής απώλειας ή διαταραχής της παροχής βασικής υπηρεσίας που προκαλείται από το εν λόγω περιστατικό.

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«κίνδυνος»: η πιθανότητα απώλειας ή διαταραχής που προκαλείται από περιστατικό και εκφράζεται ως συνδυασμός της έκτασης της εν λόγω απώλειας ή διαταραχής και της πιθανότητας επέλευσης του περιστατικού.

«κρίσιμη οντότητα»: δημόσια ή ιδιωτική οντότητα η οποία έχει προσδιοριστεί από την Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 6 ότι ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος

«περιστατικό»: κάθε συμβάν που έχει τη δυνατότητα να διαταράξει σημαντικά ή που διαταράσσει την παροχή βασικής υπηρεσίας, μεταξύ άλλων όταν επηρεάζει τα συστήματα της Δημοκρατίας που διαφυλάσσουν το κράτος δικαίου.

«πρότυπο»: πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμό 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

«συντονιστική αρχή»: σημαίνει τον Διοικητή Πολιτικής Άμυνας

«τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμό. 1025/2012.

«υποδομή ζωτικής σημασίας»: περιουσιακό στοιχείο, εγκατάσταση, εξοπλισμός, δίκτυο ή σύστημα ή μέρος ενός περιουσιακού στοιχείου μιας εγκατάστασης ενός εξοπλισμού, ενός δικτύου ή ενός συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την παροχή βασικής υπηρεσίας.

«φορέας δημόσιας διοίκησης»: οντότητα που αναγνωρίζεται ως τέτοια από την Δημοκρατία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των δικαστικών αρχών, των κοινοβουλίων ή των κεντρικών τραπεζών, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) έχει συσταθεί με σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

β) έχει νομική προσωπικότητα ή δικαιούται εκ του νόμου να ενεργεί για λογαριασμό άλλης οντότητας με νομική προσωπικότητα

γ) χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή από άλλους κεντρικούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω αρχών ή οργανισμών ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος ή από άλλους κεντρικούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

δ) έχει την εξουσία να εκδίδει διοικητικές ή κανονιστικές     αποφάσεις που απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επηρεάζουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή κεφαλαίων.

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο