ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

Τομέας / Υποτομέας

I.Ενέργεια

  1. Ηλεκτρική Ενέργεια / Υποδομή και εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
  2. Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη / Χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  3. Πετρέλαιο / Παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή πετρελαίου μέσω αγωγών
  4. Αέριο – Παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή αερίου μέσω αγωγών. Τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ (υγροποιημένο φυσικό αέριο)
  5. Υδρογόνο – Παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά υδρογόνου

ΙΙ. Μεταφορές

  1. Αεροπορικές μεταφορές
  2. Σιδηροδρομικές μεταφορές
  3. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές
  4. Οδικές μεταφορές
  5. Δημόσιες μεταφορές

ΙΙΙ. Τραπεζικός Κλάδος

IV. Υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών Υγεία

V. Υγεία

Υγειονομική περίθαλψη

Εργαστήρια

Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων

Εργαστήρια κατασκευής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων

Εργαστήρια κατασκευής ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης

Φαρμακευτικές εταιρείες

VI. Πόσιμο νερό

Προμηθευτές και διανομείς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που είναι η κύρια τους δραστηριότητα

VII. Λύματα

Συλλογή, διάθεση ή επεξεργασία αστικών λυμάτων, οικιακών λυμάτων ή βιομηχανικών λυμάτων που                είναι η κύρια δραστηριότητα τους

VIII. Ψηφιακές υποδομές

Διαδίκτυο

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

ΙΧ. Δημόσια Διοίκηση

Φορείς δημόσιας διοίκησης

Χ. Διάστημα

Επίγειες Υποδομές των οποίων η διαχείριση και η λειτουργία υποστηρίζει την παροχή διαστημικών                   υπηρεσιών

ΧΙ. Παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων

Εφοδιαστική

Χονδρική πώληση

Βιομηχανική παραγωγή

Μεταποίηση μεγάλης κλίμακας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο