Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

Υπουργείο Εσωτερικων - Κεντρικη Διοικηση

Η σχετική οδηγία αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων στην εσωτερική αγορά με τον καθορισμό εναρμονισμένων ελάχιστων κανόνων όσο και την παροχή συνδρομής σε αυτές μέσω συνεκτικών και ειδικών μέτρων στήριξης και εποπτείας. Η εν λόγω οδηγία καταργεί την οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου ένεκα του ότι η συγκεκριμένη οδηγία αφορούσε μόνο τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Μετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε το 2019 κατέδειξε ότι λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα των λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές ζωτικής σημασίας , τα μέτρα προστασίας που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη όλων των πιθανών διαταραχών. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος και τα καθήκοντα των κρίσιμων οντοτήτων ως παρόχων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται καλύτερα και με συνέπεια μέσω της θέσπισης ενωσιακών κανόνων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθεσίας οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προλαμβάνουν, να προστατεύουν, να αντιδρούν, να αντιστέκονται, να μετριάζουν, να απορροφούν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν από περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν την παροχή βασικών υπηρεσιών. Προκειμένου να καλυφθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που είναι κρίσιμες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγορά, η παρούσα οδηγία δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων έναντι όλων των κινδύνων, είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών , τυχαίων ή εκούσιων.

 

Οι τομείς που περιλαμβάνονται στην οδηγία είναι οι τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, ο τραπεζικός κλάδος, οι υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, η υγεία, το πόσιμο νερό, τα λύματα, οι ψηφιακές υποδομές, η δημόσια διοίκηση και το διάστημα.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε φορείς δημόσιας διοίκησης που ασκούν τις δραστηριότητές τους στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας, ή της επιβολής του νόμου , συμπεριλαμβανομένων της διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Ερμηνεία : «Εσωτερική Αγορά» Η εσωτερική αγορά είναι ένας χώρος ευημερίας και ελευθερίας, που παρέχει πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και πολιτιστικό πλούτο. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ειδικότερα, η ψηφιακή ενιαία αγορά δημιουργεί νέες δυνατότητες για την τόνωση της οικονομίας (μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου) ενώ παράλληλα περιορίζει τη γραφειοκρατία (μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών ). Παρά τα σημαντικά βήματα προς μια (ψηφιακή) ενιαία αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν προσκλήσεις. Εξαιτίας της COVID-19, επανήλθαν ορισμένα εμπόδια στις τέσσερις ελευθερίες ) ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων).

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    04 Οκτ 2023 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    25 Οκτ 2023 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο 0 σχόλια
02 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
03 - Ερμηνεία 0 σχόλια
04 - Πεδίο εφαρμογής 0 σχόλια
05 - Εξαιρέσεις 0 σχόλια
06 - Σκοπός 0 σχόλια
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων 0 σχόλια
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη 0 σχόλια
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων 0 σχόλια
10 - Σημαντική Διαταραχή 0 σχόλια
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες 0 σχόλια
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής 0 σχόλια
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής 0 σχόλια
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία 0 σχόλια
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών 0 σχόλια
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες 0 σχόλια
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων 0 σχόλια
18 - Έλεγχοι Ιστορικού 0 σχόλια
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών 0 σχόλια
20 - Πρότυπα 0 σχόλια
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 0 σχόλια
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές 0 σχόλια
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 0 σχόλια
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή 0 σχόλια
25 - Εποπτεία και επιβολή 0 σχόλια
26 - Κυρώσεις 0 σχόλια
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο