11 – Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

Η Δημοκρατία υποβάλλει τις πιο πάνω πληροφορίες όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Επιτροπή, για την διευκόλυνση της εφαρμογής της παραγράφου 21, λαμβάνοντας υπόψη της πληροφορίες της παραγράφου 22.

23. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η παράγραφος 33 και το Μέρος ΙΙΙ, IV και VI δεν εφαρμόζονται για τις κρίσιμες οντότητες που έχουν προσδιοριστεί στους τομείς που καθορίζονται στα σημεία 3, 4 και 8 του πίνακα του παραρτήματος (τραπεζικός τομέας, τομέας υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και τομέας των ψηφιακών υποδομών). Η Δημοκρατία μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί διατάξεις του εθνικού δικαίου για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ανθεκτικότητας για τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διατάξεις συνάδουν με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο