14 – Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.

30. Η αρμόδια αρχή υποστηρίζει τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους με την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, υποστήριξη της διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και την παροχή συμβουλών και κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων μεταξύ άλλων. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει χρηματοδοτικούς πόρους σε κρίσιμες οντότητες όταν αυτό είναι αναγκαίο και δικαιολογείται από στόχους δημόσιου συμφέροντος.

31. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και ορθές πρακτικές με τις κρίσιμες οντότητες των τομέων που ορίζονται στο παράρτημα.

32. Η Δημοκρατία διευκολύνει την οικειοθελή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τα ζητήματα που καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ιδίως στους τομείς των διαβαθμισμένων και ευαίσθητων πληροφοριών, του ανταγωνισμού και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο