22 – Συμβουλευτικές Αποστολές

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 2008/114ΕΚ του Συμβουλίου.
  1. Κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας η οποία έχει προσδιορίσει μια κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15, η Επιτροπή οργανώνει συμβουλευτική αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει η εν λόγω κρίσιμη οντότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του Μέρους III.
  1. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από την Επιτροπή ή από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία, το κράτος μέλος που προσδιόρισε κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15 παρέχει στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α) τα σχετικά σημεία της εκτίμησης κινδύνων της κρίσιμης οντότητας·

β) κατάλογο των σχετικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557

γ) τα εποπτικά μέτρα ή μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων της συμμόρφωσης ή εντολών που εκδόθηκαν, στα οποία προέβη η αρμόδια αρχή της σύμφωνα με το Μέρος VI όσον αφορά την εν λόγω κρίσιμη οντότητα.

  1. Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της στην Επιτροπή, στο κράτος μέλος που προσδιόρισε κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15, στα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία και στην οικεία κρίσιμη οντότητα εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής αποστολής.

Τα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία αναλύουν την έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, αν είναι απαραίτητο, υποβάλλουν στην Επιτροπή τη γνώμη τους σχετικά με το κατά πόσον η οικεία κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει του Μέρους III και, κατά περίπτωση, ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εν λόγω κρίσιμης οντότητας.

Η Επιτροπή, βάσει της γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 53, κοινοποιεί τη δική της γνώμη στο κράτος μέλος το οποίο έχει προσδιορίσει κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15 στα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία και στην εν λόγω κρίσιμη οντότητα το κατά πόσον η εν λόγω κρίσιμη οντότητα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει του Μέρους III και, κατά περίπτωση, ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εν λόγω κρίσιμης οντότητας.

Το κράτος μέλος το οποίο έχει προσδιορίσει κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15, διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή του και η οικεία κρίσιμη οντότητα λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 54 και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει σύμφωνα με τη γνώμη αυτή.

  1. Κάθε συμβουλευτική αποστολή απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων παρέχεται η βασική υπηρεσία και από εκπροσώπους της Επιτροπής. Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για να συμμετάσχουν σε συμβουλευτική αποστολή. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το κράτος μέλος που έχει προσδιορίσει κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15, επιλέγει και διορίζει τα μέλη κάθε συμβουλευτικής αποστολής σύμφωνα με την επαγγελματική ιδιότητά τους, διασφαλίζοντας, όπου είναι δυνατόν, γεωγραφικά ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων αυτών των κρατών μελών. Όταν είναι αναγκαίο, τα μέλη της συμβουλευτικής αποστολής διαθέτουν έγκυρη και κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Η Επιτροπή βαρύνεται με τις δαπάνες συμμετοχής στη συμβουλευτική αποστολή.

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα κάθε συμβουλευτικής αποστολής, σε συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης συμβουλευτικής αποστολής και σε συμφωνία με το κράτος μέλος που έχει προσδιορίσει κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κρίσιμη οντότητα δυνάμει της παραγράφου 15.

  1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις για αιτήματα διοργάνωσης συμβουλευτικών αποστολών, για τη διεκπεραίωση τέτοιων αιτημάτων, για τη διεξαγωγή των συμβουλευτικών αποστολών και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και για τον χειρισμό της επικοινωνίας σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 54 τρίτη υποπαράγραφος, και τα μέτρα που λήφθηκαν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το απόρρητο και τον εμπορικά ευαίσθητο χαρακτήρα των οικείων πληροφοριών. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που εφαρμόζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.182/2011.
  1. Η Δημοκρατία διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος παρέχουν στις συμβουλευτικές αποστολές πρόσβαση στις πληροφορίες, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παροχή των βασικών υπηρεσιών τους που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της οικείας συμβουλευτικής αποστολής.
  1. Οι συμβουλευτικές αποστολές στη Δημοκρατία διεξάγονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο με σεβασμό της ευθύνης της Δημοκρατίας όσον αφορά την εθνική ασφάλεια και την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας της.
  1. Κατά τη διοργάνωση των συμβουλευτικών αποστολών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις τυχόν εκθέσεις που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο επιθεωρήσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 725/2004 και (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και τις τυχόν εκθέσεις που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο παρακολούθησης που διενήργησε η Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2005/65/ΕΚ όσον αφορά την οικεία κρίσιμη οντότητα.
  1. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 62 κάθε φορά που οργανώνεται συμβουλευτική αποστολή. Το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συμβουλευτική αποστολή και η Επιτροπή ενημερώνουν επίσης την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τα κυριότερα ευρήματα της συμβουλευτικής αποστολής και τα διδάγματα που αντλήθηκαν με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης.

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο
02 - Συνοπτικός τίτλος
03 - Ερμηνεία
04 - Πεδίο εφαρμογής
05 - Εξαιρέσεις
06 - Σκοπός
07 - Στρατηγική των κρίσιμων για την ανθεκτικότητα Οντοτήτων
08 - Εκτίμηση Κινδύνων από τα κράτη μέλη
09 - Προσδιορισμός Των Κρίσιμων Οντοτήτων
10 - Σημαντική Διαταραχή
11 - Υποβολή Καταλόγου Κρίσιμες Οντότητες
12 - Αρμόδιες Αρχές και ενιαίο σημείο Επαφής
13 - Απαραίτητες προϋποθέσεις αρμόδιας αρχής
14 - Υποστήριξη Κρίσιμων Οντοτήτων από την Δημοκρατία
15 - Συνεργασία Μεταξύ των Κρατών Μελών
16 - Εκτίμηση Κινδύνων από κρίσιμες οντότητες
17 - Μέτρα Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων
18 - Έλεγχοι Ιστορικού
19 - Κοινοποίηση Περιστατικών
20 - Πρότυπα
21 - Προσδιορισμός των κρίσιμων Οντοτήτων Ιδιαίτερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
22 - Συμβουλευτικές Αποστολές
23 - Ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
24 - Παροχή Υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές και τις κρίσιμες οντότητες από την Επιτροπή
25 - Εποπτεία και επιβολή
26 - Κυρώσεις
27 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο