18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 13.1 – Δημοσιογραφικά βραβεία αφιερωμένα στην έμφυλη ισότητα (ανά διετία)

Περιγραφή/Στόχος:  Αναγνώριση και επιβράβευση του δημοσιογραφικού έργου που ασχολείται με την ισότητα των φύλων, την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών, την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων λόγω φύλου.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενοι φορείς: Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Ένωση Συντακτών Κύπρου

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Μάρτιος 2025

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €20.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός προϋπολογισμός

 

Δράση 13.2 – Βιωματικά και διαδραστικά εργαστήρια σε εκπροσώπους των ΜΜΕ για προαγωγή της έμφυλης ισότητας

Περιγραφή/Στόχος:  Μέσω των ΜΜΕ διαχέονται και αναπαράγονται θέσεις, απόψεις και πρότυπα, μέσω του λόγου και της εικόνας. Τα εργαστήρια που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους των ΜΜΕ αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση τους και στη συμβολή των ΜΜΕ στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούνιος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2025

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €20.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός προϋπολογισμός

 

Δράση 13.3 – Εκστρατεία για διαφημίσεις χωρίς στερεότυπα

Περιγραφή/Στόχος:  Οι διαφημίσεις αποτελούν το μέσο για γρήγορη μετάδοση σύντομων μηνυμάτων. Μέσω των διαφημίσεων αναπαράγονται συχνά έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές εικόνες. Η εκστρατεία θα αποσκοπεί στην εμπέδωση της σημαντικότητας οι διαφημίσεις να μην αναπαράγουν υποτιμητικά ή/και προσβλητικά προς το ένα φύλο μηνύματα.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενος φορέας: Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούνιος 2025

Ολοκλήρωση της δράσης: Ιούνιος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €20.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο