15- Φύλο – Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 10.1 – Δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης για γυναίκες της υπαίθρου

Περιγραφή/Στόχος:  Ενίσχυση της παραγωγικότητας της γυναίκας στον αγροτικό τομέα και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις αγροτικές και ορεινές περιοχές και ισότιμη συμμετοχή στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών. Δημιουργία προγραμμάτων σε θέματα όπως ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €60.000

Πηγή χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU(C5.1I2)

 

Δράση 10.2:  Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας και εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της καινοτομίας (ειδικότερα για women-led tech startups)

Περιγραφή/Στόχος: Αποδομώντας τα στερεότυπα που συνδέονται με τις γυναίκες και άντρες και τις επαγγελματικές επιλογές τους, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα της καινοτομίας ενισχύει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αναδεικνύει την κοινωνική συνοχή.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενος φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU (C5.1I2)

 

Δράση 10.3: Συλλογή και επεξεργασία έμφυλων στατιστικών δεδομένων για συμμετοχή στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και κυβερνοασφάλειας

Περιγραφή/Στόχος: Τα στατιστικά δεδομένα επιτρέπουν την αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και πρακτικών και την αναθεώρηση ή ανασχεδιασμό όπου και όταν αυτό απαιτείται. Ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στους αναπτυσσόμενους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και κυβερνοασφάλειας και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους τομείς αυτούς.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Στατιστική Υπηρεσία

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 10.4:  Κατάρτιση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ισότητα φύλων και αποδόμηση στερεοτύπων σε φορείς που λαμβάνουν κρατική χορηγία για θέματα έρευνας και καινοτομίας

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι φορείς αναμένεται να αποτελέσουν αρωγό της εμπέδωσης της έμφυλης ισότητας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Απρίλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Ένα Σχόλιο

  1. Ενδιαφέρον γιά διδασκαλία γυναικών στίς ψηφιακές δεξιότητες, εφ΄όσον ειμαστε κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
    εγκεκριμένο από τήν ΑΝΑΔ.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο