06 – Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 1.1: Εφαρμογή του εργαλείου της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, ως μέσο αξιολόγησης του αντικτύπου των πολιτικών στους άνδρες και στις γυναίκες, που αφορούν μεταξύ άλλων τα επιδόματα, τη φορολογία και τη συνταξιοδότηση

Περιγραφή/Στόχος: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού, στη βάση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών και ανδρών χρειάζεται να αντικατοπτρίζεται στην επιδοματική και φορολογική πολιτική και στη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Μάρτιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 1.2: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού ώστε οι αποφάσεις για την οποιαδήποτε πολιτική, διοικητική ή άλλη πράξη να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες

Περιγραφή/Στόχος: Αναγνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την οποιαδήποτε πολιτική, δράση και μέτρο, διοικητική ή άλλη δεν είναι πάντοτε ουδέτερες προς το φύλο, στόχος είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού, στη βάση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών και ανδρών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργαζόμενος Φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €300.000

Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Τεχνικής Στήριξης, Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προωθήθηκε το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας  και αναμένεται έγκριση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

 

Δράση 1.3: Υλοποίηση μελέτης αναδιάρθρωσης των σχετικών δημοσιονομικών προγραμμάτων, μέτρων και πολιτικών, με σκοπό τη διάθεση κονδυλίων με ισότιμους τρόπους προς τις γυναίκες και τους άνδρες.

Περιγραφή/Στόχος: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού, στη βάση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών και ανδρών. Η ισότιμη κατανομή κονδυλίων που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του έμφυλου κρατικού προϋπολογισμού και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές αναμένεται να μειώσει και το ψηλό χάσμα συντάξεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης : Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €100.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 1.4: Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε είδη ατομικής υγιεινής

Περιγραφή/Στόχος: Τα γυναικεία είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι απαραίτητα και δεν αποτελούν προϊόντα πολυτελείας. Με την επιβολή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα συγκεκριμένα είδη, ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στη συγκεκριμένη φορολογική πολιτική και αναγνωρίζεται η ανάγκη της οικονομικής ανακούφισης των γυναικών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργαζόμενος φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Μάρτιος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο