14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 9.1 – Δημιουργία προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για γυναίκες και άντρες της υπαίθρου

Περιγραφή/Στόχος:  Η ενίσχυση των γυναικών της υπαίθρου μέσω της διασφάλισης της οικονομικής τους ανεξαρτησίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βέλτιστη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €15.000 (€5.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027

 

Δράση 9.2 – Μελέτη για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ενέργειας.

Περιγραφή/Στόχος: Οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με την φτώχεια σε πιο μεγάλο βαθμό από τους άντρες και σε αυτό συμβάλει και η ενεργειακή κρίση. Διαπιστώνεται πως οι γυναίκες λόγω του επιβαρύνονται δυσανάλογα με την άτυπη οικιακή εργασία και είναι πιο εξαρτώμενες σε μορφές θέρμανσης και ποιότητας αέρος.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2025

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €15.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 9.3 – Δημιουργία έμφυλου εργασιακού περιβάλλοντος για γυναίκες και άντρες οδηγούς λεωφορείων

Περιγραφή/Στόχος:  Το εργασιακό περιβάλλον των οδηγών λεωφορείων, ανδρών και γυναικών, απαιτεί διορθωτικές πρακτικές έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής, με σεβασμό στις βιολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί πως επικρατεί το αίσθημα της ασφάλειας από εργαζόμενους και εργαζόμενες

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Ιούλιος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 9.4 – Κατάλληλος φωτισμός σε νέες στάσεις λεωφορείων, σε χώρους στάθμευσης και σε πάρκα

Περιγραφή/Στόχος:  Μέσω της βελτίωσης του φωτισμού, το αίσθημα της ασφάλειας σε γυναίκες και άνδρες ενισχύεται και δεν εμποδίζονται στην ελεύθερη τους διακίνηση.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Συνεργαζόμενος φορέας: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πλάνο Δράσης Δήμων για το 2024)

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 9.5 – Εφαρμογή της γυναικείας φιγούρας σε φανάρια διάβασης πεζών

Περιγραφή/Στόχος:  Η εναλλαγή της φιγούρας ‘Σταμάτη’ ή/και ‘Γρηγόρη’ στους σηματοδότες με γυναικεία φιγούρα αποτελεί μια συμβολική δράση, με σκοπό την ανάδειξη πως οι γυναίκες δεν αποκλείονται από τον δημόσιο χώρο.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Ιούνιος 2025

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 9.6 – Δημιουργία χώρων στάθμευσης για οικογένειες με παιδικά καρότσια και για εγκυμονούσες

Περιγραφή/Στόχος:  Θεσμοθέτηση μωβ χώρων για στάθμευση εγκύων και οικογενειών με βρέφη σε παιδικά καρότσια, προς αναγνώριση της ανάγκης για διευκόλυνση τους κατά τις μετακινήσεις και τη στάθμευση τους

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενος φορέας: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο