04 – Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέθεσε στην έδρα UNESCO για την ισότητα των φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ανεξάρτητο φορέα, την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023[1]. Η αξιολόγηση ανέδειξε τη σημαντική βελτίωση που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια από την Κυπριακή Δημοκρατία στην ισότητα των φύλων. Επιβεβαιώθηκε πως η υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα αντρών και γυναικών αποτελεί την έμπρακτη δέσμευση της πολιτείας για την επίτευξη έμφυλης ισότητας στην Κύπρο, με σημαντικά αποτελέσματα σε όλες τις πτυχές της ζωής των γυναικών και των ανδρών. Στη διαδικασία αυτή, αναγνωρίστηκε η συμβολή στην εμπέδωση της έμφυλης ισότητας των συνεργαζόμενων φορέων του δημόσιου τομέα, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως και η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Στόχος της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο της αξιολόγησης είναι να καταστούν πιο ορατές «οι κοινωνικό-πολιτισμικές διαστάσεις της (αν)ισότητας». Στην αξιολόγηση αναγνωρίστηκαν και επισημάνθηκαν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καταγράφηκαν σειρά εισηγήσεων ανά στόχο προτεραιότητας[2] του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2019-2023. Από αυτές σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  • Ύπαρξη ενός συντονιστικού φορέα μεταξύ όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων, για τη διασφάλιση της συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Άμεση εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον κρατικό προϋπολογισμό (Gender Budgeting), καθώς ως δράση συμβάλλει στην έμφυλη ισότητα οριζόντια, με ολιστικά και σφαιρικά αποτελέσματα.
  • Έμφαση στον ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, του εκπαιδευτικού συστήματος, των πολιτικών κομμάτων για την αναδόμηση αναχρονιστικών έμφυλων στερεοτύπων και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.
  • Βελτιωμένη ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς για την ισότητα των φύλων και για τις σχετικές με την έμφυλη ισότητα νομοθεσίες.

 

Ενόψει όλων των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν στην αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται πρόοδος με την υλοποίηση των τελευταίων Σχεδίων Δράσης για την ισότητα των φύλων, ο αναβαθμισμένος συντονιστικός ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Από τις προτεινόμενες δράσεις, αριθμός αυτών περιλήφθηκαν στην παρούσα Εθνική Στρατηγική και κάποιες άλλες έχουν ήδη τροχοδρομηθεί από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ως μέρος των αρμοδιοτήτων του. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, επαφές και  ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίηση του κοινού με εκστρατείες διαφώτισης αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παραδοσιακά μέσα,  εμπλοκή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη δημιουργία του Δικτύου Δημοτικών Λειτουργών Ισότητας και κατάρτιση πλάνων δράσης για την έμφυλη ισότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον επιχειρηματικό κόσμο.

[1]https://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/D548364FA4BCD5DDC22584EB0027CA0E/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20(%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99)%202019-2023.doc

[2] 1. Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας/Πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 2. Ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψης αποφάσεων, 3. Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, 4. Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών, 5. Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας – Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, 6. Εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων, 7. Εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο