09 – Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 4.1: Επέκταση της φροντίδας υγείας και του θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας σε εγκυμονούσες γυναίκες και εξέταση του ενδεχόμενου παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας/φροντίδας από μαίες σε εγκυμονούσες και λεχώνες (μέχρι την ολοκλήρωση του 6ου μήνα του βρέφους)

Περιγραφή/Στόχος: Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και λοχείας, οι γυναίκες χρειάζονται αυξημένη ιατρική και οικιακή φροντίδα. Ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλείας  αποσκοπεί στη στήριξη των νέων μητέρων και στην προληπτική δράση για περιστατικά επιλόχειας κατάθλιψης και υγιούς στήριξης των νέων μητέρων

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υγείας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 4.2: Σταδιακή εισαγωγή μεθόδων αντισύλληψης στο γενικό σύστημα υγείας με αρχική εστίαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω της αντισύλληψης προάγεται η σεξουαλική υγεία, προστατεύονται τα άτομα από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και επιδιώκεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η συμπερίληψη διαφορετικών μεθόδων αντισύλληψης στο ΓεΣΥ, για λόγους πέραν από ιατρικούς, έχει προληπτικό σκοπό και δίνεται η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου στη βάση ηθικών, προσωπικών και άλλων πεποιθήσεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υγείας

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2025

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 4.3: Ενημέρωση για μεθόδους αντισύλληψης σε αιτήτριες ασύλου

Περιγραφή/Στόχος: Οι αιτήτριες ασύλου που φιλοξενούνται σε Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και πέραν από τις διαδικασίες ασύλου, είναι σημαντικό όπως τυγχάνουν επαρκούς ενημέρωσης για μεθόδους αντισύλληψης, με σκοπό την διασφάλιση της ατομικής τους αξιοπρέπειας και ιδιωτικής τους ζωής.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εσωτερικών

Συνεργαζόμενος φορέας: Υπουργείο Υγείας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024 (συνεχιζόμενη δράση)

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

 

Δράση 4.4: Διατήρηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Περιγραφή/Στόχος: Η καταγραφή στατιστικών που να αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα σε σχέση με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες εξυπηρετεί στον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την προστασία των γυναικών και της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής τους υγείας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υγείας

Συνεργαζόμενος φορέας: Στατιστική Υπηρεσία

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024 (συνεχιζόμενη δράση)

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 4.5: Διατήρηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Περιγραφή/Στόχος: Η καταγραφή στατιστικών που να αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα σε σχέση με τον τερματισμό εγκυμοσύνων και στατιστικών που αφορούν τις εγκυμοσύνες μέσω ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξυπηρετούν στον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την προστασία των γυναικών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υγείας

Συνεργαζόμενος φορέας: Στατιστική Υπηρεσία

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024 (συνεχιζόμενη δράση)

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο