12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 7.1: Εμπλουτισμός του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την πρόληψη για τη βία κατά των γυναικών, τη συναίνεση και τον σεβασμό

Περιγραφή/Στόχος: Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών μέσω της αποδόμησης των έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε όλους τους τομείς. Συμβολή, επίσης, στην προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην κανονικοποίηση και εμπέδωση της κουλτούρας ισότητας, έτσι ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου κόσμου και στην προώθηση υγειών σχέσεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούνιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Σχετικές οι δράσεις I και XI του Στόχου 1, Ενδιάμεσου Στόχου 3 του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2023-2026 του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 7.2: Επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές/καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς για αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και ισότητα των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Αποδόμηση έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων και καθοδήγηση των μαθητριών και των μαθητών στη βάση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Σχετική η δράση VII του Στόχου 1, Ενδιάμεσου Στόχου 2, η δράση XII του Στόχου 1, Ενδιάμεσου Στόχου 3 και η δράση VI του Στόχου 2, Ενδιάμεσου Στόχου 1 του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2023-2026 του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, αριθμός συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, συμμετοχή σε επαναληπτικά προγράμματα

 

Δράση 7.3: Εκσυγχρονισμός βιβλίων της ιστορίας της Κύπρου και συμπερίληψη της δράσης των γυναικών της Κύπρου, προβάλλοντας τον ρόλο τους και την ιστορία τους.

Περιγραφή/Στόχος: Ανάδειξη της παρουσίας της γυναίκας και του ρόλου που διαδραμάτισε στην ιστορία της Κύπρου με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και την αποδόμηση των έμφυλων στερεότυπων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Μάρτιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 7.4: Καταγραφή έργων στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης

Περιγραφή/Στόχος: Αναγνώριση και ανάδειξη των Κύπριων γυναικών καλλιτεχνών και των έργων τους μέσα από την εξελικτική πορεία της κυπριακής τέχνης σε έναν χώρο όπου φιλοξενούνται πίνακες και γλυπτά Κυπρίων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, συμβάλλοντας στην ορατότητα των έργων και των δύο φύλων και στον περιορισμό του έμφυλου χάσματος στον χώρο της τέχνης.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 7.5: Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των γυναικών της υπαίθρου, μέσω διοργανώσεων που συμβάλλουν και στον τουρισμό της χώρας

Περιγραφή/Στόχος: Ενίσχυση της ενασχόλησης των γυναικών της υπαίθρου που ασχολούνται με χειροτεχνήματα όπως π.χ. κεντήματα, υφαντά και αγγεία και ανάδειξη της τοπικής παράδοσης ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών της υπαίθρου στην ενασχόληση με παραδοσιακά χειροτεχνήματα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας της υπαίθρου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Συνεργαζόμενος φορέας: Υφυπουργείο Τουρισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 7.6: Δημιουργία εκθέσεων σε Αρχαιολογικά Μουσεία και Πινακοθήκες, έργων μέσα από τα οποία αναδεικνύεται ο ρόλος της γυναίκας τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη σύγχρονη εποχή

Περιγραφή/Στόχος: Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε θέματα ισότητας φύλων, αξιολόγηση του τρόπου απεικόνισης της γυναικείας φιγούρας και συσχετισμός ρόλων και συμβολισμών προκειμένου να διαπιστωθούν κοινωνικές ομοιότητες και διαφορές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ρόλο της γυναίκας δια μέσου των χρόνων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο