16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 11.1: Χαρτογράφηση των αναγκών και των γνώσεων/ικανοτήτων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στην Εθνική Φρουρά και στο Υπουργείο Άμυνας σχετικά με θέματα ισότητας.

Περιγραφή/Στόχος: Στη βάση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών και ανδρών, να αναγνωριστούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν, με σκοπό να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και να μετατραπεί σε ένα πιο έμφυλο περιβάλλον η Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Άμυνας

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 11.2: Στοχευμένες και συστηματικές επιμορφώσεις όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, περιλαμβανομένων των ΣΥΟΠ, του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και των εθνοφρουρών (με διαφορετικά μέσα – ημερίδες, ηλεκτρονικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, συνέδρια)

Περιγραφή/Στόχος: Εκπαίδευση στις βασικές αρχές που διέπουν την ισότητα των φύλων, με στόχο την αποδόμηση των στερεοτύπων και τη θεμελίωση κουλτούρας (δράσεις ανά εξάμηνο).

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €16.000 (€8.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο