10 – Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 5.1: Τροποποίηση των νομοσχεδίων Οικογενειακού Δικαίου με την εισαγωγή ρυθμίσεων που προάγουν και διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων.

Περιγραφή/Στόχος: Διαχείριση όλων των υποθέσεων διαζυγίου από τον/την ίδιο/ίδια Δικαστή/Δικάστρια, εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου, θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών για λήψη πληροφοριών για την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του υπόχρεου συζύγου σε σχέση με τον υπολογισμό της διατροφής, αύξηση του τεκμηρίου συνεισφοράς της συζύγου στον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του γάμου από 1/3 σε ½ και λήψης υπόψη των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στις περιπτώσεις επιμέλειας και επικοινωνίας-διασύνδεση με άρθρο 31 Σύμβασης Κωνσταντινούπολης

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούλιος 2025

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.2: Σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Τμήμα Φυλακών και εκπαίδευση μελών της Επιτροπής

Περιγραφή/Στόχος: Εμπέδωση της κουλτούρας ισότητας των φύλων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Τμήμα Φυλακών και σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποδόμησης των έμφυλων στερεότυπων και προκαταλήψεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Συνεργαζόμενοι φορείς υλοποίησης: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Φυλακών

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Μάρτιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Απρίλιος 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.3: Διεξαγωγή μελέτης για τον εντοπισμό έμμεσων και δομικών ανισοτήτων και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την πρόσβαση τους στη Δικαιοσύνη

Περιγραφή/Στόχος: Εντοπισμός και καταγραφή των ανισοτήτων και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και στέκονται εμπόδιο στην ισότιμη πρόσβαση τους στη Δικαιοσύνη με απώτερο σκοπό τη λήψη μέτρων και δράσεων προς άρση των διακρίσεων, ενδυνάμωση των γυναικών και εμπέδωση της κουλτούρας έμφυλης ισότητας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2025

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.4: Θέσπιση σε τακτή και συστηματική βάση εκπαιδεύσεων για την ισότητα των φύλων λειτουργών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Αστυνομίας

Περιγραφή/Στόχος: Η εκπαίδευση σε θέματα έμφυλης ισότητας λειτουργεί ως «εργαλείο», το οποίο εξομαλύνει τις ανισότητες και τείνει να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων μέσω της ευαισθητοποίησης. Αποτελεί προτεραιότητα, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και της συναναστροφής τους τόσο με άλλους/ες συναδέλφους/συναδέλφισσες, αλλά κυρίως με επισκέπτες και εξυπηρετούμενους, άντρες και γυναίκες.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Απρίλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Απρίλιος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €15.000 (€5.000 ανά έτος) – σχετική και η δράση 4.4 του Τρίτου Πυλώνα του Πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, αριθμός συμμετεχόντων και συμμετεχουσών

 

Δράση 5.5: Ενίσχυση της πληροφόρησης (με εύκολα προσβάσιμα μέσα) των γυναικών για τα δικαιώματα τους, τα οποία απορρέουν από την αρχή της ισότητας των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Η ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματα τους και η ενίσχυση της ανεξαρτησία τους, τείνει να τις ενδυναμώνει και να τις απαλλάσσει από περιορισμούς και εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.6: Μελέτη για τον εντοπισμό τυχόν θεσμικών/δομικών διακρίσεων ή/και ανισοτήτων ως προς το φύλο που προκύπτουν από την εφαρμογή υφιστάμενων νομοθεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

Περιγραφή/Στόχος: Οι νομοθεσίες πρέπει να προάγουν την ισότητα των φύλων και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε θεσμικές ή/και δομικές ανισότητες στη βάση στερεοτυπικών αντιλήψεων

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Συνεργαζόμενος Φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.7: Επιμορφωτικά προγράμματα σε δικαστές, γυναίκες και άνδρες, για θέματα ισότητας των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Η εκπαίδευση σε θέματα έμφυλης ισότητας λειτουργεί ως «εργαλείο», το οποίο εξομαλύνει τις ανισότητες και τείνει να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων μέσω της ευαισθητοποίησης.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενος φορέας: Σχολή Δικαστών

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Σεπτέμβριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €30.000 (€10.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός ή/και Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU (C3.4I7)

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, αριθμός συμμετεχόντων και συμμετεχουσών

 

Δράση 5.8: Επιμορφωτικά προγράμματα σε δικηγόρους Νομικής Υπηρεσίας για θέματα ισότητας των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Η εκπαίδευση σε θέματα έμφυλης ισότητας λειτουργεί ως «εργαλείο», το οποίο εξομαλύνει τις ανισότητες και συμβάλει στη βελτίωση των ζωών των ανθρώπων στην καθημερινότητα τους.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενος φορέας: Ακαδημία Νομικής Υπηρεσίας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Σεπτέμβριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €15.000 (€5.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, αριθμός συμμετεχόντων και συμμετεχουσών

 

Δράση 5.9: Ενημέρωση του κοινού με στοχευμένα μέσα για τον περί Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο

Περιγραφή/Στόχος: Ο Ν. 209(Ι)/2020 αποτελεί έναν πρωτοποριακό Νόμο για τον οποίο πρέπει να γίνει εκστρατεία/δράσεις ενημέρωσης του κοινού, με σκοπό την καταπολέμηση του σεξισμού, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με τις ανισότητες λόγω φύλου, τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και τις διακρίσεις, και δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού, ανασφάλειας και περιορισμού θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Σεπτέμβριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 5.10: Εκπόνηση έρευνας/χαρτογράφησης με στόχο τη διερεύνηση της ειδικότερης συσχέτισης του παράγοντα ‘φύλου’ με την κράτηση των γυναικών στις φυλακές

Περιγραφή/Στόχος: Ο συσχετισμός μεταξύ του παράγοντα φύλου και της κράτησης γυναικών σε σωφρονιστικά ιδρύματα αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης και του σωφρονισμού και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων, κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, έμφυλη βία, περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και μειωμένες ευκαιρίες πρόσβασης σε χώρους απεξάρτησης και αποθεραπείας κ.ά. Στόχος είναι η διερεύνηση και η καταγραφή της σχέσης του φύλου με τις συνθήκες που οδήγησαν σε καταδίκη και κράτηση των γυναικών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €6.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο