08 – Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 3.1: Μελέτη για επέκταση δικαιούχων επιδότησης και ωραρίων σε βρεφοκομικούς σταθμούς κατά τους θερινούς μήνες συμπεριλαμβανομένου και του Αυγούστου

Περιγραφή/Στόχος: Για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η πολιτεία καλείται να μελετήσει την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, όπου είναι εφικτό με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τη διευκόλυνση μέσω πιο οικονομικά προσιτών επιλογών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνεργαζόμενος φορέας: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός – σχετική η επένδυση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας C5.2I2.

 

Δράση 3.2: Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των δομών ή/και δημιουργία νέων δομών και του συστήματος φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας.

Περιγραφή/Στόχος: Η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας μπορεί να ενισχυθεί μέσω της παροχής οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων προσώπων και την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνεργαζόμενος φορέας: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός – σχετική η επένδυση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας C5.2I3.

 

Δράση 3.3: Καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε άτομα με αναπηρία χωρίς να συνυπολογίζεται το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας στο οικογενειακό εισόδημα στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού της επιδοματικής πολιτικής

Περιγραφή/Στόχος: Η αξιοπρεπής διαβίωση και οικονομική ανεξαρτησία των δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες είναι καίριας σημασίας και μπορεί να διαφυλαχθεί με την πλήρη καταβολή του επιδόματος, χωρίς να συνυπολογίζονται τα επιδόματα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

 

 

Δράση 3.4: Καταβολή επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, ανεξάρτητα από συμβίωση με άλλο άτομο που δεν είναι στο πλαίσιο του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου

Περιγραφή/Στόχος: Η αξιοπρεπής διαβίωση και οικονομική ανεξαρτησία των δικαιούχων είναι καίριας σημασίας και μπορεί να διαφυλαχθεί με τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος, ανεξάρτητα εάν υπάρχει συμβίωση με άλλο άτομο που δεν είναι στο πλαίσιο του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 3.5: Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για παιδιά καθώς και κέντρων φροντίδας παιδιών και Κέντρων 24ώρης Φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας (μικρές δομές ενταγμένες στην κοινότητα για φιλοξενία μέχρι 10 ατόμων).

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω της δημιουργίας νέων ή της αναβάθμισης υφιστάμενων κέντρων επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής των φροντιστών (κυρίως γυναικών) στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης δομών για παιδιά.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνεργαζόμενος φορέας: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €15.000.000

Πηγή χρηματοδότησης: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026, Next Generation EU (C5.2I2)

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο