07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 2.1: Χαρτογράφηση της εκπροσώπησης και των αναγκών των γυναικών και των ανδρών στον τομέα της ναυτιλίας

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω της χαρτογράφησης της εκπροσώπησης και της τεκμηριωμένης καταγραφής των αναγκών, αναμένεται να διαπιστωθούν οι ανάγκες και τα εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν για την απασχόληση σε «γαλάζια» επαγγέλματα και στη βάση αυτών θα μπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλες πολιτικές και δράσεις για τη δημιουργία ενός έμφυλου εργασιακού χώρου εργασίας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκεμβρίου 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Δείκτες Παρακολούθησης: Μελέτη χαρτογράφησης και σχεδιασμός νέων πολιτικών και δράσεων με σκοπό την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της ναυτιλίας

 

Δράση 2.2: Καταγραφή εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε επαγγέλματα του τομέα τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας

Περιγραφή/Στόχος: Οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται στα επαγγέλματα της ναυτιλίας και για αυτό απαιτείται η χαρτογράφηση και καταγραφή των επαγγελμάτων της ναυτιλίας, ο βαθμός εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε αυτά και των αναγκών ή/και εμποδίων που ενδεχομένως υπάρχουν. Η ποιοτική καταγραφή των έμφυλων δεδομένων των «γαλάζιων» επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη στόχευση στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών και κατ’ επέκταση στην προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Στατιστική Υπηρεσία

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Τουρισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

 

 

 

Δράση 2.3: Μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής[1]

Περιγραφή/Στόχος: Σύμφωνα με το άρθρο 1 της, η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να ενισχυθούν η εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η μισθολογική διαφάνεια αναμένεται να συμβάλει στην καταπολέμηση μισθολογικών διακρίσεων και στη γεφύρωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην επαγγελματική πορεία και στην ποιότητα ζωής των γυναικών, λόγω του υπερβολικά υψηλού χάσματος συντάξεων και του κινδύνου που διατρέχουν να βρεθούν στο όριο της φτώχειας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.4: Μελέτη και αξιολόγηση ποιοτικής ανάλυσης χάσματος αμοιβών σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους

Περιγραφή/Στόχος: Το χάσμα αμοιβών παρουσιάζει μικρή μείωση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, λόγω των συνθηκών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, είναι σημαντική η ποιοτική ανάλυση του έτσι ώστε να καταγραφούν ξεκάθαρα οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2025

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.5: Μελέτη για αξιολόγηση των επαγγελμάτων, των αρμοδιοτήτων και των αμοιβών

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω της μελέτης θα διαπιστωθούν τυχόν στρεβλώσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας μεταξύ των επαγγελμάτων και κυρίως επαγγελμάτων που θεωρούνται ‘ανδροκρατούμενα’ και ‘γυναικοκρατούμενα’, έτσι ώστε να συμβάλει στη μείωση του χάσματος αμοιβών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενος φορέας: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Οκτώβριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Οκτώβριος 2025

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €20.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.6: Αναλογιστική μελέτη για συνταξιοδοτικά ωφελήματα στη βάση της οπτικής του φύλου

Περιγραφή/Στόχος: Το χάσμα συντάξεων στην Κύπρο είναι αρκετά ψηλό και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Μειώνοντας το χάσμα συντάξεων επιδιώκεται η μείωση του κινδύνου να βρεθούν οι γυναίκες και οι άντρες στη φτώχεια, να μειωθεί η εξάρτηση από άλλες επιδοματικές πολιτικές και να ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και των αντρών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2025

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.7: Ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης μέσω α) Σχεδίων παροχής κινήτρων για την πρόσληψη με ευέλικτες ρυθμίσεις αδρανών γυναικών και β) Σχεδίων Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω εφαρμογής των Σχεδίων επιδιώκεται η διευκόλυνση γυναικών μέσω ευέλικτων μορφών απασχόλησης για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Σεπτέμβριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: α) €4.000.000 και β) €7.000.000

Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.8: Εφαρμογή σχεδίων δράσης με ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Η προαγωγή της ισότητας των φύλων χρειάζεται να θεμελιώνεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εφαρμόζοντας σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων μπορούν να διαμορφώσουν έμφυλο περιβάλλον στις επιχειρήσεις, σεβόμενοι τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και των αντρών, αναγνωρίζοντας πως άντρες και γυναίκες συμβάλουν ισότιμα στους επαγγελματικούς τους χώρους.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.9: Επιμορφωτικά προγράμματα για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με στόχο τις γυναίκες της υπαίθρου/ αγρότισσες

Περιγραφή/Στόχος: Ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγροτική ανάπτυξη όπου μεγάλος αριθμός γυναικών εργάζονται άτυπα. Μέσω της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας γυναικών της υπαίθρου υποβοηθείται η μείωση του έμφυλου χάσματος αμοιβών και συντάξεων, ενδυναμώνονται οικονομικά οι γυναίκες και ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €6.000 (€2.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.10: Αναλογιστική μελέτη και διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους για αύξηση άδειας μητρότητας κατά 4 βδομάδες για το πρώτο παιδί

Περιγραφή/Στόχος: Ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας μέσω της επέκτασης της άδειας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνεργαζόμενος Φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 2.11: Μελέτη για υιοθέτηση ειδικής άδειας/διευκολύνσεων για μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία ή με συγκεκριμένα νοσήματα

Περιγραφή/Στόχος: Ειδικές διευκολύνσεις για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και για γονείς ή φροντιστές/φροντίστριες παιδιών με αναπηρία ή παιδιών με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με μυοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει αυξημένος χρόνος φροντίδας των παιδιών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Υγείας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή Χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο