17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 12.1 – Προώθηση ισότιμης εκπροσώπησης αντρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών

Περιγραφή/Στόχος:  Μέσω του αθλητισμού αναγνωρίζεται πως αντιμετωπίζουμε ευρύτερα και θέματα υγείας, οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Για εκσυγχρονισμό και βιωσιμότητα του αθλητισμού και του πραγματικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει στις κοινωνικές δομές είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός όσων ασχολούνται ενεργά στον χώρο και να επιτευχθεί βελτιωμένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: 1η Ιουνίου 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: 31 Δεκεμβρίου 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Ποιοτική δράση άνευ οικονομικού αντικειμένου

Πηγή χρηματοδότησης: Δεν εφαρμόζεται

Δείκτης παρακολούθησης: Ποσοστό εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών.

 

Δράση 12.2 – Στατιστική αποτίμηση της εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων (Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΕΔΥ, ΕΕΥ, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο κ.α)

Περιγραφή/Στόχος:  Η Κυπριακή Δημοκρατία υστερεί σημαντικά στην ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών οδηγεί σε αποφάσεις στις οποίες δεν λαμβάνεται η οπτική και των δύο φύλων. Άντρες και γυναίκες συμβάλουν ισότιμα και αποτελεσματικά προσφέροντας τη διαφορετική τους οπτική.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Στατιστική Υπηρεσία

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: 1η Ιανουαρίου 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: 31 Δεκεμβρίου 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Ποιοτική δράση άνευ οικονομικού αντικειμένου

Πηγή χρηματοδότησης: Δεν εφαρμόζεται

Δείκτης παρακολούθησης: Επικαιροποίηση στατιστικών δεδομένων

 

Δράση 12.3 – Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου Κυπρίων Γυναικών Πολιτικών

Περιγραφή/Στόχος:  Καταγραφή των κύπριων γυναικών πολιτικών και ανάδειξη της συμβολής τους στα πολιτικά δρώμενα της χώρας από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Γραφείο επιτρόπου Ισότητας  των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2025

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2025

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €3.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 12.4 – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και σχετικά μέτρα

Περιγραφή/Στόχος:  Σύμφωνα με το άρθρο 1 της, η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη μιας περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών μεταξύ των διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου προς την έμφυλη ισορροπία, παρέχοντας στις εισηγμένες εταιρείες επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2024

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο