Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Επίτροπος Ισότητας Φύλων

Μήνυμα Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

 

Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών θεωρούνται ισότιμα, όπως εξάλλου και οι υποχρεώσεις τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν βιολογικές διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό νομοθεσιών, πολιτικών, δράσεων και μέτρων, ενώ παράλληλα οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, στόχος είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, δημιουργώντας ένα έμφυλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για την επίτευξη του στόχου και για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων σε όλους τους τομείς, διαμορφώνονται στοχευμένες δράσεις και πολιτικές και αξιοποιείται το εργαλείο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και δράσεις της Κυβέρνησης. Παράλληλα, προωθείται η ισότιμη κατανομή ευθυνών που αφορά στην οικονομία της φροντίδας, στην ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στις θέσεις λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση και δημιουργία νέων δομών για τη διευκόλυνση των γονέων. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται δράσεις με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας και την κατάρριψη αναχρονιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Η θεμελίωση της κουλτούρας της ισότητας των φύλων αποτελεί βασική προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης και επιτακτικό στόχο του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το οποίο αναβαθμίζεται, ενισχύεται και αναλαμβάνει ρόλο, μεταξύ άλλων, και μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 5 Ιουλίου 2023, για την ετοιμασία και συντονισμό της νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026 σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία. Η αποστολή μας σύνθετη και σίγουρα καθόλου εύκολη, με συνοδοιπόρους τόσο τους/τις Λειτουργούς που ορίστηκαν, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 8 Μαρτίου 2023,  στα Υπουργεία και Υφυπουργεία για την Ισότητα των Φύλων όσο και την ευρύτερη κοινωνία τω πολιτών. Η αλλαγή νοοτροπίας απαιτεί στρατηγική προσπάθεια και επιμονή, τις οποίες καταβάλλουμε όλοι και όλες μαζί. Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες και αποτελούν μονόδρομο, για να προχωρήσει πραγματικά μπροστά η χώρα μας.

 

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση.
Άλλο
Κείμενο Στρατηγικής
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    15 Νοέ 2023 @ 15:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    29 Νοέ 2023 @ 0:00
  • 1 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας 0 σχόλια
02 - Η Στρατηγική 0 σχόλια
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών. 0 σχόλια
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023 0 σχόλια
05 - Δημόσιες Πολιτικές 0 σχόλια
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων 0 σχόλια
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων 0 σχόλια
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου 0 σχόλια
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών 0 σχόλια
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη 0 σχόλια
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική 0 σχόλια
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας 0 σχόλια
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό 0 σχόλια
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης 0 σχόλια
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων 1 σχόλιο
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση 0 σχόλια
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων 0 σχόλια
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων 0 σχόλια
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο