01 – Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Ο σεβασμός και η εφαρμογή της αρχής της Ισότητας των Φύλων, της ίσης, ισότιμης μεταχείρισης και ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητα για ένα κράτος δικαίου με μέλημά του την ευημερία των πολιτών, γυναικών και ανδρών. Η έμφυλη ισότητα εμπεδώνεται με διαφορετικά εργαλεία και σε διαφορετικούς ρυθμούς. Αναγνωρίζεται πως η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές ενός κράτους, συμβάλλει στη θεμελίωση της ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς το φύλο λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των νομοθεσιών, πολιτικών, δράσεων και μέτρων.

Επιμέρους Στόχοι: η αποδόμηση των στερεοτύπων, η εξάλειψη των προκαταλήψεων και η ισότιμη συμμετοχή

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, διασφαλίζει τη δημιουργία των προϋποθέσεων που χρειάζονται για την παροχή ίσων και ισότιμων ευκαιριών για όλους και για όλες. Προς το σκοπό αυτό, η εμπέδωση της κουλτούρας έμφυλης ισότητας απαιτεί την αποδόμηση των στερεοτύπων, την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής και της ισότιμης κατανομής των ευθυνών, ανδρών και γυναικών, σε όλους τους τομείς της ζωής.

Α) Η αποδόμηση των στερεοτύπων και η εξάλειψη των προκαταλήψεων

Ο αντίκτυπος των αναχρονιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων στη βάση του φύλου έχει συχνά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της ζωής ενός ατόμου – από τη γέννηση, την εκπαίδευση, την εργασία, την προσωπική ζωή μέχρι και τη συνταξιοδότηση. Οι αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν στο σύνολό τους την ευρύτερη κοινωνία και την οικονομία ενός κράτους. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις περιορίζουν, πολλές φορές, σε συνδυασμό με τα κοινωνικό-οικονομικά υπόβαθρα, όλους και όλες από το να φτάσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Αποδομώντας τους κοινωνικούς ρόλους που προσδίδονται σε γυναίκες και άνδρες και αξιοποιώντας τις ικανότητες όλων, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον ίσων και ισότιμων ευκαιριών, απομακρύνοντας τα εμπόδια που υπάρχουν για ουσιαστική ισότητα.

Β) Ισότιμη συμμετοχή αντρών και γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής

Οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται σημαντικά σε θέσεις λήψης αποφάσεων, σε διοικητικά συμβούλια και διευθυντικές θέσεις εργασίας, αναδεικνύοντας το διαχρονικό φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» και του «κολλώδους πατώματος». Ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, προσφέρεται βήμα σε όλους και όλες, περιορίζεται ο διαχωρισμός σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και αναδεικνύονται οι δυνατότητες ανδρών και γυναικών, ανεξαρτήτως του φύλου τους.  Η ισότιμη συμμετοχή σε ηγετικές θέσεις σημαίνει την αξιοποίηση της οπτικής του φύλου και τις διαφορετικές εμπειρίες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να εκπροσωπούν όλο τον πληθυσμό.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο