13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 8.1 – Επιμορφωτικά προγράμματα σε στελέχη των αθλητικών ομοσπονδιών για την ισότητα των φύλων

Περιγραφή/Στόχος:  Η εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στις αθλητικές ομοσπονδίες είναι περιορισμένη. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στο θέμα της έμφυλης ισότητας και ειδικότερα στην αξία της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών τόσο στον αθλητισμό όσο και στις θέσεις λήψεως αποφάσεων. Μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων αναμένεται σε μεσοπρόθεσμο στάδιο να αυξάνεται σταδιακά η εκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, αριθμός συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, συμμετοχή σε επαναληπτικά προγράμματα, ποσοστό εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών.

 

Δράση 8.2 – Θεσμοθέτηση, ανά διετία, Πρέσβειρας για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό

Περιγραφή/Στόχος:  Ο αθλητισμός αποτελεί ένα κοινωνικό χώρο και ενασχόληση μέσω του οποίου μπορεί να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή και να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνύπαρξη και ενασχόληση των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό. Μέσω της Πρέσβειρας για την ισότητα των φύλων, δημιουργείται ένα πρότυπο και δίνεται φωνή στις αθλήτριες, γυναίκες και κορίτσια, να μεταφέρουν, μέσω μιας αναγνωρισμένης προσωπικότητας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον κυπριακό αθλητισμό.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούνιος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €5.000

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο