11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

Δράση 6.1: Θεσμοθέτηση προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring programmes) σε φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω των προγραμμάτων καθοδήγησης, οι φοιτήτριες επιδιώκεται να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τον κόσμο της διπλωματίας και να καθοδηγηθούν ως προς την ενδεχόμενη επιλογή τους να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα. Οι μέντορες καλούνται να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και θεσμική μνήμη σε θέματα διπλωματίας, έτσι ώστε να παρουσιάσουν στις φοιτήτριες την ελκυστικότητα αλλά και τις πραγματικότητες της διπλωματίας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εξωτερικών

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκεμβρίου 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 6.2: Προώθηση δράσεων σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας

Περιγραφή/Στόχος: Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ιδιότητας της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις της με γειτονικές χώρες και μέσω προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας να αναδείξει περαιτέρω την διάσταση του φύλου στην εξωτερική πολιτική.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εξωτερικών

Συνεργαζόμενοι φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Δείκτης παρακολούθησης: Αριθμός προγραμμάτων και μνημονίων που χρηματοδοτούνται ετησίως

 

Δράση 6.3: Ενίσχυση ενεργού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολυμερείς οργανισμούς

Περιγραφή/Στόχος: Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της ενεργού συμμετοχής της, δύναται να προβάλει και να επιδείξει τις θέσεις της στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, στη βάση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας και λαμβάνοντας μια σημαντική θέση στις συζητήσεις/διαβουλεύσεις.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εξωτερικών

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 6.4: Ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων

Περιγραφή/Στόχος: Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της ενεργού συμμετοχής της, δύναται να προβάλει και να επιδείξει τις θέσεις της στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, στη βάση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας και λαμβάνοντας μια σημαντική θέση στις συζητήσεις/διαβουλεύσεις.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εξωτερικών

Συνεργαζόμενος φορέας: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ίδιοι πόροι

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 6.5: Επιμορφωτικά προγράμματα για την ισότητα των φύλων σε διπλωματικό προσωπικό

Περιγραφή/Στόχος: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική έχει ενισχυθεί και προσδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία σημαντική θέση κατά τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων. Μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε διπλωμάτες, ενισχύεται ο λόγος τους, περιλαμβάνοντας την οπτική του φύλου σε διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και εκπροσωπήσεις.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Εξωτερικών

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Διπλωματική Ακαδημία

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €6.000 (€2.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Στόχος: η εμπέδωση της κουλτούρας της έμφυλης ισότητας
02 - Η Στρατηγική
03 - Η διαμόρφωση της Στρατηγικής: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μεθοδολογία της συμμετοχικής διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών.
04 - Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023
05 - Δημόσιες Πολιτικές
06 - Έμφυλος προϋπολογισμός: Ισότιμη κατανομή δημόσιων πόρων
07 -Φύλο και Εργασία: Ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, μείωση χάσματος αμοιβών και συντάξεων
08 - Φύλο και Κοινωνική Πολιτική: Ενίσχυση αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους στη βάση της οπτικής του φύλου
09 - Φύλο και Υγεία: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στη βάση των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών
10 - Φύλο και Δικαιοσύνη: Δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στα σώματα της δικαιοσύνης και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη
11- Φύλο και Εξωτερική Πολιτική: Έμφυλες προσεγγίσεις στην Εξωτερική Πολιτική
12- Φύλο και Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Διαμόρφωση έμφυλης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας
13- Φύλο και Αθλητισμός: Ενδυνάμωση και ισότιμη αναγνώριση του γυναικείου αθλητισμού και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό
14- Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές: Ενίσχυση ορατότητας αγροτισσών και γυναικών της υπαίθρου. Διαμόρφωση έμφυλων μεταφορών. Αναγνώριση έμφυλου αντίκτυπου κλιματικής και ενεργειακής κρίσης
15- Φύλο - Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
16- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση
17- Φύλο και Θέσεις λήψεως αποφάσεων: Προώθηση ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών για δικαιότερη και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων
18- Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση έμφυλων προτύπων, εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων
19- Αξιολόγηση, παρακολούθηση της Στρατηγικής. Λογοδοσία και Διαφάνεια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο