34 – Κανονισμοί

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως χρήζει χειρισμού,

(β) τον τύπο των αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών και στο Μητρώο Καλλιτεχνών,

(γ) τον τύπο των αιτήσεων για την καλλιτεχνική χορηγία,

(δ) τον τύπο καθώς και τα  στοιχεία που καταχωρίζονται σ’ αυτά, του  Μητρώου Συνδέσμων Καλλιτεχνών και του Μητρώου Καλλιτεχνών.

(ε) τα εισοδήματα ή μέρος αυτών τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα όπως και τις άλλες δια νόμου υποχρεωτικές αποκοπές που δε λαμβάνονται υπόψη, που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 22.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολό τους ή μερικώς, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησής τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικώς ή μερικώς δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα έχουν τροποποιηθεί, και ισχύουν από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Ένα Σχόλιο

  1. Άρθρο 34: Μιας και διαφωνούμε με όλη τη φιλοσοφία της χορηγίας, διαφωνούμε και με τους κανονισμούς.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο